arkiv

Månadsarkiv: april 2009

Idag, måndag den 20 april, öppnades en fem dagar lång FN-konferens mot rasism, diskriminering, intolerans och främlingsfientlighet i Genève. Konferensen är en uppföljning av en tidigare konferens mot rasism som hölls i Durban 2001. En rad länder − däribland Israel, Italien, Kanada, Polen, Tyskland och USA − bojkottar dock konferensen, eftersom risken anses stor för att den kommer att utnyttjas som plattform för att jämställa sionism med rasism och för att förbjuda nedsättande kritik mot religiös tro, i synnerhet mot islam. Sverige deltar på ambassadörsnivå. Vatikanen har yttrat vissa betänkligheter men sänder en grupp observatörer till konferensen. Den katolska nyhetsbyrån Kathpress ger följande rapport från Vatikanen med anledning av konferensen:

Inför FN:s konferens mot rasism som inleds den 20 april i Genève har påven Benedictus XVI uppmanat till kamp mot varje form av diskriminering och intolerans. En säker grund för detta är erkännandet av människans värde som Guds avbild, sade påven vid middagsbönen i Castel Gandolfo utanför Rom söndagen den 19 april.

Uppföljningsmötet till Durban-konferensen, som äger rum i Genève mellan den 20 och 24 april, har redan utsatts för hård kritik för vissa formuleringar i utkastet till slutdokumentet, som likställer Israels politik mot palestinierna med den rasistiska apartheidpolitiken i Sydafrika.  På grund av oenigheten kring slutdokumentets och konferens inriktning har flera stater, däribland Israel, Italien, USA, Kanada och Polen lämnat återbud till att delta i överläggningarna i Genève.

Påven förklarade i sitt tal på söndagen att han emellertid betraktar konferensen som ett ”viktigt initiativ”. Även i vår tid, trots historiens mörka erfarenhet, förekommer det fortfarande fruktansvärda fall av diskriminering. ”Durbanförklaringen” från 2001 betonade att ”alla folk utgör en enda familj i en storartad mångfald”. Benedictus XVI kräver ett ”beslutsamt och konkret agerande på nationell och internationell nivå” för att övervinna rasism och intolerans. Samtidigt kräver han ”respekt och rättvisa för varje enskild individ och varje folk”. Han uppmanar konferensdeltagarna till dialog och öppenhet.

Påven förklarade i sitt tal vidare att han hoppas att delegaterna i Genève ska samarbeta i en ”anda av dialog och ömsesidig acceptans” för att få slut på diskriminering och intolerans. Dessa ansträngningar är ”ett avgörande steg på vägen mot en bekräftelse av människovärdets och de mänskliga rättigheternas universella giltighet”.

Konferensen är tänkt att vara en uppföljning av Durban-konferensen från år 2001. Den konferensen präglades av starka spänningar på grund av konflikten i Mellanöstern. USA:s och Israels representanter lämnade då mötet i förtid, eftersom utkastet till slutdokument innehöll en passage som jämställde sionism med rasism.

Med anledning av kontroverserna kring det första utkastet till nytt slutdokument förklarade Vatikanen redan i början av mars att deltagandet av deras observatörer inte innebar något godkännande av innehållet i textutkastet. En delegation från det israeliska överrabbinatet krävde av påven, vid ett besök i Vatikanen i mitten av mars, att Heliga stolen vid FN-konferensen i Genève skulle motsätta sig ”angreppet på den judiska staten”.
KATHPRESS 2009-04-19

Vatikanen går nu ut och kritiserar en FN-resolution som är tänkt att begränsa rätten att kritisera religioner. Om det görs till en fråga för staterna att avgöra huruvida en religion ska anses ha blivit nedsvärtad eller inte genom enstaka kritiska ställningstaganden så kan det i längden leda till att själva religionsfriheten som sådan sätts ur spel, förklarade Heliga stolens ständige observatör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, i en intervju i Vatikanradion söndagen den 29 mars. Den resolution som Pakistan och flera andra islamiskt dominerade stater har tagit initiativ till, fördömer ”kränkningar av religioner” och jämställer dem med kränkningar av mänskliga rättigheter. Resolutionen, som dock endast har karaktären av en rekommendation, antogs med 23 ja-röster, mot 11 nej-röster. 13 länder lade ned sina röster. Företrädarna för de islamistiskt dominerade staterna hade argumenterat för att religioner – ”och framför allt islam” – måste skyddas för kritik i medierna och på andra områden av det offentliga livet. Som exempel på oacceptabel religionskritik omnämndes de mycket uppmärksammade danska Muhammedkarikatyrerna häromåret.

Ärkebiskop Tomasi varnar däremot för att FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt”, sade Vatikanens diplomat. Den nödvändiga respekten för andras religiösa uppfattningar garanteras inte genom lagstiftning mot hädelse och blasfemi. Religionsfriheten har ett tillräckligt stöd i de frihetsprinciper som redan har fastställts i internationella konventioner, framhöll ärkebiskop Tomasi i sin intervju med Vatikanradion.

Ärkebiskopen gick emellertid inte in på den konkreta situationen i Pakistan. Där existerar det en lag som förbjuder hädelse, som ideligen används för att sätta inhemska kristna under tryck. Det har funnits fall då 14-åriga kristna pojkar har blivit dömda till döden med stöd av dessa lagar.

Vatikanens diplomat sade, att i ett världsvitt perspektiv utgör förmodligen de kristna den ”allra mest diskriminerade religiösa gruppen”. Uppskattningsvis torde mer än 200 miljoner kristna av olika konfessioner idag lida av inskränkningar i sina mänskliga rättigheter på grund av sin tro. Om dessa talas det dock inte så mycket. Förföljelsen och dödandet av kristna är emellertid också i våra dagar en verklighet.

KATHPRESS 2009-03-29

Se även debattartikel av Arne Ruth och Dilsa Demirbag-Sten på SvD Brännpunkt den 6 april.