arkiv

Månadsarkiv: november 2009

Måndagen den 30 november skrivs ett litet stycke ny svensk katolsk kyrkohistoria. Då invigs nämligen Stockholms katolska stifts nya prästseminarium. Sankt Sigfrids prästseminarium, som det heter, har flyttat från Stäket i Stockholms norra ytterområden och har nu fått nya lokaler i form av ett helt nybyggt hus inne i centrala Uppsala. Prästseminariets nya hus ligger i omedelbar anslutning till Newmaninstitutets lokaler på Trädgårdsgatan 14. Det blir alltså en kort gångväg för seminaristerna till Newmaninstitutet, där de gör en del av sin akademiska grundutbildning i filosofi och teologi.

Invigningen av det nya prästseminariet görs av stiftets biskop Anders Arborelius, och man börjar klockan 17 med att fira en mässa i den närbelägna St Lars kyrka. Därefter går man över till det nya huset och inviger det. Även den påvlige nuntien ärkebiskop Emil Paul Tscherrig deltar i invigningen.

Ulf Jonsson 2009-11-29

Efter tre års arbete presenterades idag, den 26 november, på Irland en ny statlig utredning, den så kallade Murphy rapporten, om pedofili och sexuella övergrepp utförda av präster i ärkestiftet Dublin.  Rapporten, som omfattar nästan 700 sidor, säger att det inte finns något tvivel om att den katolska kyrkans ledning på Irland, inklusive de fyra föregående ärkebiskoparna i Dublin, under årtionden varit inblandade i att mörklägga dessa brott. Rapporten säger att även polisen och den irländska regeringen medverkat i mörkläggningen.  Både den irländska regeringen och den nuvarande ärkebiskopen i Dublin har idag kommenterat saken i starkt ångerfulla ordalag.

Rapporten visar hur de irländska myndigheterna överlät åt kyrkans ledare att ta hand om fallen rent internt kyrkligt istället för att anmäla dem vidare till rättsväsendet, så att de inte skulle bli kända i offentligheten. Det innebar i praktiken att offren blev rättslösa. Hundratals brott begångna mot barn från 1960-talet och ända in på 1990-talet blev aldrig föremål för någon rättslig prövning, eftersom man till varje pris ville undvika att svärta ner kyrkans anseende.

Ärkebiskop Diarmuid Martin i Dublin började sitt uttalande idag med orden: “Det är svårt att finna ord för att uttrycka vad jag känner idag… Inga ursäkter kommer någonsin att räcka till.”

Se även uttalandet idag av kardinal Desmond Connell, som var ärkebiskop av Dublin åren 1990-2004.

Källa: http://whispersintheloggia.blogspot.com  2009-11-26

Redan under måndagen, den 23 november, började upptakten för fortsättningen av den officiella ekumeniska dialogen mellan den anglikanska och den katolska kyrkan. Upptaktskonferensen pågår i tre dagar och hålls i Rom, hos det Påvliga rådet för de kristnas enhet. Konferensens uppgift är att förbereda den tredje fasen av den internationella anglikansk-katolska kommissionens (ARCIC) överläggningar.

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, träffade i lördags påven Benedictus XVI i ett längre privat samtal. Båda beskrev efteråt mötet som ”hjärtligt” och bekräftade att de ekumeniska samtalen mellan be bägge kyrkorna kommer att fortsätta.
ARCIC-kommissionen började sitt arbete redan 1970. Den första fasen av överläggningar pågick fram till 1981 och behandlade främst frågor om förståelsen av eukaristin och synen på kyrkans ämbeten. Den andra fasen pågick mellan 1983 och 2003.

Efter mötet med påven i lördags förklarade ärkebiskop Rowan Williams i en intervju med Vatikanradion att den tredje fasen av ekumeniska överläggningar behöver ta itu med flera svårlösta frågor, som exempelvis synen på påvens roll i kyrkan och frågan om kvinnliga präster. Rowan förväntade sig inte att det blir lätt att finna konsensus i dessa frågor, men han underströk samtidigt att han finner det glädjande att påven så tydligt ställer sig bakom att fortsätta den ekumeniska dialogen med den anglikanska kyrkan.

Även påvens senaste dokument om ett förenklat förfarande för korporativa konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan kom upp i samtalet i lördags mellan påven och ärkebiskop Williams. I sin intervju med Vatikanradion sade Williams följande om just den frågan. ”Jag ville förstås ge uttryck för mitt missmod över det sätt på vilket konstitutionen ‘Anglicanorum coetus’ blev offentliggjord. Många anglikaner, inklusive jag själv, känner sig undrande över omständigheterna under vilka dokumentet blev publicerat, däremot inte så mycket över själva dess innehåll. Jag uttryckte min personliga uppfattning om detta till påven, och jag hade intrycket av att han lyssnade med ett mycket vänligt sinnelag.”

Ärkebiskop Williams tog i radiointervjun också avstånd från att det nya påvliga dokumentet vore ett slags överraskningsanfall mot den anglikanska kyrkan: ”Människor blir romersk-katolska därför att de vill bli romersk-katolska, eftersom deras samvete bjuder dem att göra så, eftersom de tror att det är Guds vilja att de bör göra så. Och jag önskar dem Guds välsignelse för deras steg. Jag menar inte att man ska uppfatta det nya dokumentet som ett försök från den katolska kyrkans sida att ”fiska själar” i andra samfund, det tror jag inte alls är falllet.”
Kathpress 2009-11-23

Nu kan det vara dags att sammanfatta de senaste dagarnas mediepådrag angående Jonas Gardells tvist med Vatikanen. Som bekant for han till Rom för att göra en tv-inspelning för Sveriges television men vägrades tillstånd att filma inne i Peterskyrkan. Han tog det personligt och ansåg sig förföljd av den katolska kyrkan. I ett uttalande i Sveriges radio beskrev han Vatikanens nej som ”jämförbart med en bannbulla”. Han beskyllde också biskop Anders Arborelius i Stockholm för att ha kontaktat Vatikanen för att hindra honom att få tillträde. Presschefen för Stockholms katolska stift Maria Hasselgren meddelade dock omgående att biskopen inte alls hade haft någon sådan kontakt med Vatikanen i denna fråga, varpå Gardell på sin personliga blogg anklagande Maria Hasselgren för att ljuga om saken, en anklagelse som Gardell inte har kunnat presentera några belägg för.

Sedan blev det tv-debatt om saken i SvT igår kväll, torsdagen den 19 november, som om frågan om Gardells tillstånd att filma i Peterskyrkan vore en viktig angelägenhet av allmänintresse. Gardell visade i tv-programmet upp ett plastkort som enligt honom själv var hans tillstånd att få filma i Peterskyrkan. Varför hade han då ändå blivit vägrad, och vad låg bakom detta?

Maria Hasselgren förklarade å sin sida att det överhuvudtaget inte ges några tillstånd för tv-inspelningar med kommentator eller programledare inne i Peterskyrkan. Det var alltså i enlighet med gängse gällande regler som Gardell förvägrats ett sådant tillstånd. Men tillståndet som Gardell visade upp i tv-rutan då, hur var det med det? Det visade sig efter att programmet sänts att plastkortet som Gardell visade upp i tv-rutan inte alls var något inspelningstillstånd utan en vanlig pressackreditering till en påveaudiens i audienshallen. Idag har Gardell själv på sin personliga blogg beklagat detta misstag med hänvisning till att det var hans filmproducent, Ulrika Nulty, som givit honom fel plastkort. Ikväll, fredagen den 20 november, har Ulrika Nulty gentemot tidningen Dagen dessutom förklarat att de enda bevis som man har på att man först fick ja till att filma i Peterskyrkan är muntliga. Några exakta citat eller namn på personer i Vatikanen som gett ett första löfte och sedan ett avslag kan hon inte uppge.

Gardells missnöjesförklaring gentemot den katolska kyrkan, uppbackad av ett massivt svensk medieuppbåd, tycks alltså vid närmare påseende knappast ens vara värt en storm i ett vattenglas. Gardell verkar aldrig ha haft något tillstånd som kunde tas ifrån honom, och han har heller inte utsatts för någon diskriminering från Vatikanens sida. Men han var sårad över att inte få filma så som han själv ville och så gjorde han en stor sak av en ren bagatell. Gardell såg det som att han – en framstående teolog och hedersdoktor, som han beskrev sig själv i en intervju med Sveriges radio – hade utsatts för ett övergrepp från en inskränkt och maktlysten kyrka. Han fick också snabbt medhåll i debatten: en Expressenjournalist drog upp alla de vanliga anklagelserna mot den katolska kyrkan som cirkulerat i medierna under det senaste halvåret och utpekade kyrkan som fundamentalistisk.

Kunde nu detta ha hänt om Jonas Gardell istället hade blivit stoppad någon annanstans med sin önskan att få filma i känsliga offentliga miljöer, låt oss säga i Buckingham Palace eller Louvren? Nej, naturligtvis inte. Men den katolska kyrkan är en skottavla som man enklare kan vinna poäng på. Tycktes det i varje fall till en början. Fast riktigt så lyckat blev det väl till slut ändå inte denna gång.

För ytterligare information se Stockholms katolska stifts hemsida.

Per Beskow 2009-11-20

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, är just nu under dessa dagar på besök i Rom. Den ursprungliga anledningen till besöket är firandet av 100-årsdagen av födelsen av kardinal Johannes Willebrands, en av den internationella ekumeniska rörelsens pionjärer.

Jesuitordens universitet i Rom, Gregoriana, anordnar ett symposium med anledning av hundraårsdagen av Willebrands födeöse, och en av huvudtalarna är kardinal Walter Kasper, chef för det Påvliga rådet för kristen enhet. Tillsammans med Rowan Williams deltar också kardinal Kasper i en ekumenisk vespergudstjänst på fredagskvällen i ”Oratorio del Caravita”, ett centrum för engelsktalande kristna i Rom.

Ärkebiskop Rowan Williams besök i Rom pågår från torsdag till söndag. Rowan Williams har i sin delegation med sig ekumenikexperten

Christopher Hill, biskop av Guildford. Under sitt besök kommer de båda anglikanska biskoparna att träffa flera högt uppsatta representanter för olika institutioner i Vatikanen.

Imorgon, lördag den 21 november, ska Rowan Williams träffa påven Benedictus XVI till ett privat möte mellan fyra ögon. Ett av de centrala samtalsämnena blir säkert de nya regler som påven häromveckan genom dokumentet ”Anglicanorum coetibus” utfärdade för anglikaner som önskar konvertera till den katolska kyrkan.

Det är tredje gången Rowan Williams besöker Benedictus XVI. De båda föregående besöken ägde rum i november 2006 och i maj 2008.

Kathpress 2009-11-20

”Vi rör oss allt tydligare mot ett möjligt möte mellan påven och Moskvas patriark.” Det bekräftade nyhetsbyrån Interfax som citerar chefen för Moskvapatriarkatets utrikesdepartement, ärkebiskop Hilarion (Alejev) vid en presskonferens i Moskva i onsdags, den 11 november. Relationerna mellan den katolska och den rysk-ortodoxa kyrkan förbättras hela tiden och ett möte mellan de bägge kyrkornas ledare blir nu alltmer sannolikt. Något konkret datum finns det naturligtvis inte ännu, men likväl finns det enligt Hilarion en ”önskan på båda sidor om att nu börja förbereda ett sådant möte”. Så sent som i oktober dementerade Hilarion spekulationer i ryska medier om ett eventuellt förestående möte.

Förutsättningen för ett möte är dock att man lyckas hitta en gemensam plattform för samtalen om alla återstående stridsäpplen. Som exempel på ännu olösta problem nämnde ärkebiskop Hilarion en lösning av de ekumeniska spänningarna i Ukraina. Sedan 1990-talet ska där den lokala ”känsliga överkonfessionella jämvikten” ha rubbats. Detta tillstånd är fortfarande ett problem, enligt ärkebiskopen.

Ett ”mindre problem idag än för tio år sedan” utgör, enligt Hilarion, frågan om ortodoxa troende som konverterar till katolicismen. Hilarion betecknade vid presskonferensen i Moskva den nuvarande påven Benedictus XVI som en ”mycket återhållsam man”, som inte driver någon expansiv politik för ”den katolska kyrkans utvidgning inom traditionellt ortodoxa områden”.

Signalerna från Moskvapatriarkatet är positiva i den katolsk-ortodoxa dialogen efter valet av Kirill I, enligt Hilarion. ”Patriarken kommer att ytterligare fördjupa relationerna med de andra kristna konfessionerna och därmed fortsätta att följa den linje som han redan följde innan han valdes till patriark.”

Kathpress 2009-11-13

I Svenska massmedier cirkulerar just nu (bland annat via  Sveriges Radio och Aftonbladet) påståenden om att den svenske katolske biskopen Anders Arrborelius ska ha stoppat Jonas Gardell från att filma i Peterskyrkan i Rom. De uppgifterna stämmer inte.

Jonas Gardell, som själv intervjuades om saken i SR:s ”Studio Ett” i eftermiddags, berättar att han håller på att göra en film för SvT och att han sedan tidigare erhållit tillåtelse från Vatikanen att filma i Peterskyrkan i Rom, men att detta tillstånd nu plötsligt dragits tillbaka. Gardell antar att tillståndet dragits in efter påtryckningar från biskop Anders Arborelius i Stockholm.
Signum har dock ikväll (onsdag 11/11 klockan 21.30) – förmedlat via biskopens pressekreterare – fått det bekräftat från biskop Anders Arborelius själv att han överhuvudtaget inte alls har haft några kontakter med Vatikanen i denna fråga. Man kan förstås spekulera i om kanske andra personer i Sverige kan ha kontaktat Vatikanen i ärendet, men det är inget som biskop Arborelius känner till.
Ulf Jonsson 2009-11-11