arkiv

Månadsarkiv: december 2009

Det är inte nödvändigt för påven Benedictus XVI att se Hollywoods senaste apokalypsfilm 2012 för att skaka liv i sin egen ekologiska medvetenhet. Den tyskfödde teologiprofessorn, som i sin tidigare verksamhet i den vatikanska kurian befattade sig med fina förgreningar inom den teologiska vetenskapen, använder efter sitt val till Petri efterföljare i sitt språk alldeles naturligt begrepp som ”klimatförändring” och ”hållbar utveckling”.  För närvarande är Benedictus XVI världens förmodligen mest inflytelserika andliga ledare som manar världen att förhindra ekologisk rovdrift på jordens resurser .

Regelbundet utnyttjar påven i dessa sammanhang viktiga framträdanden för att tala till världssamfundets samvete. I sitt senaste påskbudskap, som sändes av TV-stationer till hela världen, infogade han en appell för kampen mot jordens uppvärmning. I anslutning till G 8-mötet i italienska L´Aquila uppmanade han medlemsländerna att tänka om när det gäller ”de fakta som väcker farhågor och bekymmer” rörande förstörelsen av naturen. Och vid FN:s klimatkonferens i september i New York uppmanade han regeringarna till förnyat ansvarstagande för miljön genom ett video-budskap. Även vid det nu pågående toppmötet i Köpenhamn företräds Vatikanen av en egen delegation.

Ekologiskt handlande är en förpliktelse för alla utan undantag, menar Benedictus XVI. För honom har emellertid detta engagemang också religiösa rötter. Att ta ansvar för skapelsen hör till trons grunder, betonar han ideligen. För honom hänger ekologi även ihop med social rättvisa: fattiga länder får inte belastas med kostnader för det som industrinationerna är skyldiga till. Det påpekar han också direkt till dem som det angår, till exempel vid sin Afrikaresa i mars.

Påven försöker särskilt mobilisera den unga generationen för miljöfrågorna. Att rädda miljö gjorde han till ett kärnbudskap vid världsungdomsmötet i Sydney år 2008. Dessförinnan uppmanade han 400.000 deltagare i ett ungdomsmöte i italienska Loreto till att skapa en ny ”allians mellan människan och jorden”. ”Innan det är för sent, måste vi fatta modiga beslut” förklarade påven. Även vid personliga samtal med statschefer är det påfallande ofta som miljö- och klimatfrågo kommer upp – till exempel vid Barack Obamas besök i Vatikanen. Den nytillträdde USA-presidenten intygade efteråt att påven hade ett utomordentligt internationellt ledarskap på detta område.

Kathpress  2009-12-10

Annonser

Nu har de högsta ledarna för den katolska kyrkan på Irland varit i Vatikanen och träffat påven Benedictus XVI och ett antal ledande personer i påvens omkrets. Mötet ägde rum under fredagen, den 11 december, och handlade om den långa rad pedofilskandaler som skakat den irländska kyrkan, nu senast dokumenterat genom den så kallade Murphy-rapporten som publicerades den 26 november.

Mötet varande i en och en halv timma och närvarande var, förutom påven, den irländske kardinalen Sean Brady, Dublins ärkebiskop Diarmuis Martin, den apostiloske nuntien ärkebiskop Giuseppe Leanza, Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, Troskongregationens chef kardinal William Levada, samt ytterligare ett antal kardinaler och biskopar i Vatikanen.

På fredagseftermiddagen offentliggjorde Vatikanen ett uttalande där man i skarpa ordalag fördömer de övergrepp som har begåtts på Irland och samtidigt lägger en stor del av ansvaret på de irländska biskoparna.  I uttalandet antyds också att ledande personer i den irländska hierarkin nu kan tvingas lämna sina befattningar.

Uttalandet från Vatikanen lyder i sin helhet:

Idag har påven haft ett möte med de ledande biskoparna på Irland tillsammans med ett antal ledande personer i Vatikanen. Han lyssnade på dem och diskuterade om de traumatiska händelser som skildras i den irländska kommissionens Rapport om ärkestiftet Dublin.

Efter att noga ha studerat rapporten var påven djupt skakad och upprörd över dess innehåll. Han vill återigen uttrycka sitt djupa beklagande över de handlingar som vissa präster har gjort sig skyldiga till och som därigenom svikit sina löften till Gud och svikit det förtroende som de tidigare hade hos offren och deras familjer, liksom i samhället i stort.

Påven delar den vrede, besvikelse och skam som så många av de troende på Irland nu känner. Och han är förenad i bön med dem i den svåra tid som kyrkan nu genomlever.

Påven ber katolikerna på Irland och världen över att tillsammans med honom be för offren, deras familjer och för alla som drabbats av dessa fruktansvärda brott. Han försäkrar alla inblandade att kyrkan kommer att följa upp dessa allvarliga händelser med stor noggrannhet, för att bättre kunna förstå hur dessa skändliga händelser har kunnat äga rum, och för att utveckla strategier för att hindra att de kan ske igen.

Vatikanen tar ytterst allvarligt på de centrala frågor som rapporten lägger fram, inklusive frågan om hur de lokala kyrkoledarna har skött sitt uppdrag, eftersom dessa bär det yttersta ansvaret för kyrkans pastorala arbete bland barn. Påven avser nu att skriva ett öppet, pastoralt brev till katolikerna på Irland. I det brevet kommer han att presentera tydliga konsekvenser som svar på den uppkomna situationen.

Till slut vill påven ge sin uppmuntran till alla dem som ägnar sitt liv åt att generöst ta hand om barn. Må de fortsätta sitt goda verk enligt Kristi egen förebild, han som är den gode herden.

Inofficiell översättning: Ulf Jonsson 2009-12-12

Presidenten för EU:s gemensamma organisation för katolska biskopar i Europa (ComECE), biskop Adrianus van Luyn, har vädjat till EU:s stats- och regeringschefer att göra allt för att komma fram till en ambitiös, omfattande och rättvis klimatöverenskommelse i Köpenhamn. Ledarna inom EU i Bryssel måste under de närmaste dagrarna lägga in en högre växel när det gäller klimatfrågorna fordrade biskop van Luyn i ett uttalande under onsdagen. Tiden är knapp, i stället för halvhjärtat taktiserande behövs nu beslutsamt handlande.

Klimatet blir, enligt van Luyn, alltmer en överlevnadsfråga. I synnerhet är utvecklingsländerna hjälplöst utlämnade åt allt oftare förekommande översvämningar, perioder av torka, vattenbrist, missväxt och extrema väderfenomen. Ansvariga för den hittillsvarande uppvärmningen av jorden är i allt väsentligt industriländerna. ”Effektiv finansiell hjälp” för utvecklingsländerna vid anpassningen till klimatförändringarna ska inte betraktas som allmosor utan som ett krav på rättfärdighet och rättvisa. Dessutom är även överföring av teknologi nödvändig.

EU har i det förgångna visat att det är i stånd att anföra den världsvida kampen mot klimatförändringarna. ”Vi ber de ansvariga inom EU att inta denna ledande roll även i Köpenhamn”, sammanfattade ComECE-presidenten.. Biskopen uppmanade människorna i Europa till en ekologiskt hållbar livsstil. För detta krävs att man åter kommer till insikt om icke-materiella värden och om en frivillig måttfullhet i levnadssättet.

Kathpress 2009-12-09

De vietnamesiska katolikerna har stora förhoppningar på det förestående besöket i Rom av deras president, Nguyen Minh Triet. Den vietnamesiske presidenten kommer att mottas i audiens av påven Benedictus XVI på fredag den 11 december, enligt vad som meddelats av talespersonen, Nguyen Phuong Nga, vid  utrikesminsteriet i Hanoi.

Enligt uppgift från den katolska nyhetsbyrån Asia News florerar rykten i Hanoi om att besöket skulle kunna leda till att diplomatiska förbindelser mellan Vietnam och Heliga stolen kommer att inrättas och att presidenten dessutom framför en inbjudan till Benedictus XVI att besöka Vietnam. Talespersonen på utrikesministeriet talade dock endast i mera allmänna ordalag om ”åtgärder för att stärka förbindelserna mellan länderna” utan att gå in på enskildheter.

För nästan tre år sedan mottogs för första gången en vietnamesisk kommunistisk regeringschef – Nguyen Tan Dung – i audiens av påven. Efteråt talade han i offentligheten om att uppnå en ”normalisering av de bilaterala förbindelserna”.

Den katolska kyrkan i Vietnam firar för närvarande den 350-åriga existensen av kyrkliga strukturer i landet. Man firar det med ett eget ”heligt år”. Cirka 15 procent av den vietnamesiska befolkningen hör till den katolska kyrkan; men kyrkans betydelse för det vietnamesiska samhället är mycket mera omfattande än så.

Kathpress 2009-12-07

Ikväll meddelas att påven Benedictus XVI med kort varsel beslutat att inkalla hela den högsta ledningen för den katolska kyrkan på Irland till Vatikanen för överläggningar med anledning av den i slutet av november publicerade Murphy-rapporten om ett stort antal fall av sexuella övergrepp på barn förövade av katolska präster och ordensfolk. Mötet kommer att äga rum i Vatikanen redan nu på fredag den 11 december.

I mötet deltar, förutom påven och den irländske kardinalen Sean Brady av Armagh och ärkebiskopen Diarmuid Martin av Dublin, även den påvlige nuntien på Irland, ärkebiskop Giuseppe Leanza. En rad andra ledande befattningshavare inom Vatikanen deltar också i mötet, däribland chefen för Troskongregationen, kardinal William Levada. Vatikanens presstalesman jesuitpater Federico Lombardi  förklarade i ett uttalande att mötet kommer att behandla “de djupt tragiska händelserna inom kyrkan på Irland”.

Välunderrättade källor i Rom uppger att biskopen av Limerick, Donal Murray, redan idag har lämnat in sin avskedsansökan. Biskop Murray är den ende ännu i tjänst varande biskopen som uttryckligen omnämns i Murphy-rapporten. Enligt rapporten ska han under sin tid som hjälpbiskop i Dublin ha hanterat ett fall av pedofili bland sina präster på ett “oförlåtligt” sätt.
Catholic News Service 2009-12-07

Efter valet häromdagen av den öppet lesbiska Mary Glasspool till ny hjälpbiskop i Los Angeles har överhuvudet för den anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams i Canterbury, öppet visat sin irritation och oro över beslutet.  Williams förklarar i ett uttalande att valet av Glasspool ”väcker mycket allvarliga frågor inte bara för den episkopala kyrkan i USA utan för hela den världsvida anglikanska gemenskapen”.  Det är första gången en öppet lesbisk kvinnlig präst valts till biskop i den anglikanska kyrkan.

Ärkebiskop Rowan Williams säger i sitt uttalande att valet av Glaaspool innebär en skada för de inomkyrkliga relationerna i den anglikanska gemenskapen. Han framhöll samtidigt att beslutet först behöver bekräftas av de övriga stiftsbiskoparna i USA för att vinna laga kraft.

Den 55 år gamla Mary Glasspool lever sedan 1988 i ett lesbiskt förhållande tillsammans med en kvinnlig anglikansk teolog. Glasspool valdes med 203 ja-röster och 153 nej-röster. Om valet bekräftas av de övriga biskoparna är det meningen att biskopsvigningen ska äga rum den 15 maj. Vigningen ska förrättas av den ledande kvinnliga biskopen i den amerikanska episkopalkyrkan, Catharine Lefferts Schori.

Präst- och biskopsvigningar av öppet homosexuella personer är en mycket kontroversiella stridsfråga inom den anglikanska gemenskapen allt sedan år 2003, då den öppet homosexuelle Gene Robinson vigdes till biskop i den episkopala kyrkan i New Hamphire.

I amerikanska medier spekuleras nu om beslutet i Los Angeles kommer att förorsaka en ny våg att konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan, inom ramen för de nya strukturer för kollektiva konversioner som påven Benedictus XVI lanserade i oktober.

Kathpress 2009-12-07

Klimattoppmötet i Köpenhamn börjar på måndag, den 7 december. Huruvida mötet kommer att lyckas finna vägar till att effektivt motverka den globala uppvärmningen återstår att se. Men förhoppningarna är högt ställda inför mötet, som pågår fram till den 18 december.

Flera kristna samfund sänder representanter till klimattoppmötet. Vatikanen sänder en grupp med sex delegater som är officiellt ackrediterade vid mötet i Köpenhamn. Delegationen leds av ärkebiskop Celestino Migliore, som är Heliga stolens representant vid FN-högkvarteret i New York. I Vatikanens delegation ingår bland andra den tyske klimatexperten Marcus Wandinger.

Förutom Vatikanens officiella delegation kommer dessutom ytterligare ett antal katolska biskopar och andra medarbetare i den internationella katolska hjälporganisationen Caritas internationalis att finnas på plats i Köpenhamn för att bedriva lobbyarbete för en klimatpolitik som tar hänsyn till de fattiga ländernas utsatta situation.

Lesley-Anne Knight, talesperson för Caritas internationalis, framhöll i en intervju i Rom i onsdags att de fattiga länderna är de som bidragit minst till miljöproblemen, men att de samtidigt är de som drabbas värst av följderna av den globala uppvärmningen. Därför vill katolska kyrkan vara med vid klimatmötet för att särskilt påminna om de fattiga ländernas behov.

Ulf Jonsson 2009-12-04