arkiv

Månadsarkiv: april 2010

Vatikanen har nu offentliggjort de nya riktlinjerna för den kyrkorättsliga processen vid anklagelser om sexuella övergrepp. Troskongregationens text föreligger ännu bara på engelska.

Pedofilpräster kan enligt de nya reglerna fråntas sitt ämbete snabbt utan något formellt rättsligt förfarande. Denna möjlighet kan användas i ”i särskilt svåra fall”, exempelvis när en statlig domstol har dömt förövaren eller bevisbördan är tung, heter det i riktlinjerna. Under sådana omständigheter kan Troskongregationen, som har hand om prästers sexuella överträdelser, direkt anhålla att påven omedelbart tar ett sådant avskedsbeslut, innan fallet hunnit prövas rättsligt inom kyrkan.

Troskongregationens skrivelse klargör det kyrkorättsliga läget sedan 2001, utifrån de båda rättskällorna Motu Proprio ”Sacramentorum sanctitatis tutela” (MPSST; 30 april 2001) å den ena sidan, och kyrkorättslagboken (codex) från 1983 å den andra. Man hänvisar till stiftens skyldighet att utreda varje antydan om sexuella övergrepp av präster.

Biskoparna uppmanas att redan under förundersökningarna pålägga de misstänkta prästerna begränsningar till skydd för möjliga vidare offer. Statliga lagar om att anmäla överträdelserna ”skall alltid efterlevas” heter det också i dokumentet.

Vicedirektorn för Vatikanens presstjänst, P. Ciro Benedettini, betonade vid presentationen av texten i måndags, den 12 april, att det offentliggjorda regelverket i sig inte är nytt. Sammanställningen gjordes faktiskt redan 2003. Men nu blir den tillgänglig för allmänheten för att tydliggöra ”den av påven önskade absoluta öppenheten” när det gäller sexuella övergrepp inom kyrkan.

Troskongregationen har – det blir tydligt i riktlinjerna – flera möjligheter, när ett fall av övergrepp kommer till dess kännedom. Alltefter graden av anklagelserna kan den antingen ge den lokale biskopen fullmakt att själv genomföra en straffprocess inför en lokal kyrklig domstol, eller också kan kongregationen sätta igång en förvaltningsprocess i det berörda stiftet.

”I verkligt tungt vägande fall, alltså när en civil domstol har dömt en präst för sexuellt övergrepp på minderåriga, eller när det finns uppenbara bevis, kan Troskongregationen förelägga fallet direkt för den Helige Fadern – med begäran att påven skall utfärda ett ’ex- ufficio-’dekret om att prästen ska fråntas ämbete och titel.

Kathpress 2010-04-12

När det gäller temat celibat och pedofili se Bitte Assarmos läsvärda Brännpunkt-artikel Celibatet skapar inte pedofiler i Svenska Dagbladet idag.

Intressant är också denna intervju med Hans-Ludwig Kröber, psykiatriker och professor i rättsmedicin i Berlin. Kröber har arbetat vetenskapligt med frågan om eventuella samband mellan celibat och pedofili. Enligt Kröber finns inget som helst samband mellan celibat och pedofii. Tvärtom förekommer pedofilövergrepp i mycket mindre utsträckning bland celibatära män, än bland män generellt sett.

Annonser

Vatikanen håller för närvarande på att nysta upp en utomordentligt allvarlig skandal. Det som nu genom Vatikanens utredning kommer fram i dagsljuset är inga vackra saker. Den katolske journalisten Damian Thompson beskriver i den brittiska nättidningen Telegraph härvans huvudperson, grundaren av rörelsen Kristi legionärer, den mexikanske prästen Marcial Maciel Degollado (1920-2008) , som ”den värsta brottslingen sedan Judas Iskariot”.

Härvan uppges innehålla såväl en rad pedofilövergrepp som stora mutskandaler. Trots varningar om förfärliga förhållanden inom rörelsen ska prästen Maciel med hjälp av mutor ha fått ledande personer inom Vatikanen att blunda för förhållandena. Han ska också ha betalat stora summor i mutor för att få offer för övergrepp att hålla tyst. Sedan slutet av 90-talet drev kardinal Joseph Ratzinger (dvs  den nuvarande påven) en process mot Maciel, men Maciel hade mäktiga vänner i den dåvarande påvens omedelbara närhet som satte käppar i hjulet för processen. Först sedan Ratzinger själv blivit påve lyckades han stoppa Maciels framfart. Vatikanens utredning väntas bli offentliggjord i sommar.

Som bland annat ABC News och den katolska nyhetsbyrån Kathpress har rapporterat, började i juli 2009 på uppdrag av den nuvarande påven Benedictus XVI en kommission av fem biskopar från fem olika länder (Ricardo Blazquez från Bilbao, Spanien; Charles Chaput från Denver, USA; Riccardo Ezzati Andrello från Conception, Chile; Giuseppe Versaldi från Alessandria, Italien och Ricardo Watty Urquidi från Tepic, Mexiko) att genomföra en så kallad visitation av rörelsen Kristi legionärer, för att göra en grundlig utredning om vad som har skett inom den rörelsen. Undersökningen avslutades den 15 mars i år, och materialet som de samlat in har överlämnats till Vatikanens statssekreterare, kardinal Tarcisio Bertone. Slutrapporten ska de fem biskoparna lämna in nu i slutet av april, när de möts till en gemensam överläggning i Vatikanen. Resultatet av utredningen väntas bli offentliggjort av Vatikanen inom några månader.

I två utförliga och så vitt man kan bedöma tillförlitliga och initierade rapporter av Jason Berry, publicerade på den seriösa amerikanska katolska hemsidan National Catholic Reporter (se här och här), kan man redan nu läsa om huvuddragen i denna förskräckande historia.

Berry inleder sin redogörelse med orden: ”Den nu avlidne prästen Marcial Maciel Degollado var sin tids främste fundraiser (insamlare av pengar) i den romersk katolska kyrkan. Han hade också en magnifik förmåga att rekrytera unga män till ordenslivet, i en tid då antalet kallelser sjönk dramatiskt. Men bakom den putsade fasaden var Maciel en notorisk pedofil och han hade dessutom barn med flera olika kvinnor. Hans liv är det mörkaste kapitlet i den härva av pedofilskandaler som nu plågar kyrkan.” Berry citerar också en tidigare medlem av rörelsen, den amerikanske prästen Stephen Fichter, som säger: ”Han använde vilka medel som helst för att uppnå sina mål, även om det innebar att han ljög för påven och kardinalerna i Rom.”

I Berrys rapporter hävdas bland annat följande: Marcial Maciel Degollado grundade rörelsen Kristi legionärer i Mexiko år 1941. Han gjorde sig under 40-, 50- och 60-talen skyldig till sexövergrepp på minst 20 blivande präster inom den egna rörelsen. Den amerikanske biskopen John McGrann fick kännedom om dessa övergrepp och informerade Vatikanen om dem vid flera tillfällen, från 1976 och framåt, utan att få någon reaktion.  I början av 80-talet blev Maciel pappa till minst fyra barn med tre olika kvinnor. Samtidigt skaffade han sig kontakter på högsta nivå inom kyrkan, för att försäkra sig om att han inte skulle komma att avslöjas. Den italienska tidningen L’Espresso bedömer att rörelsen har ekonomiska tillgångar på omkring 25 miljarder Euro.

Berry uppger vidare att åtta f.d. medlemmar av rörelsen 1998 anmälde Maciel till Troskongregationens dåvarande chef, kardinal Joseph Ratzinger. Ratzinger inledde en process mot honom med utgångspunkt från den inkomna anmälan, men mycket inflytelserika personer i Vatikanen motarbetade processens genomförande, bland annat Vatikanens dåvarande statssekreterare kardinal Angelo Sodano, kardinal Eduardo Martínez Somalo, samt den dåvarande påvens personlige sekreterare Stanislaw Dziwisz. Både Sodano, Somalo och Dziwisz ska ha tagit emot stora summor pengar från Maciel. Samarbetet mellan Maciel och Sodano uppges gå tillbaka till Pinochet-eran, då Sodano var Vatikanens diplomatiska sändebud i Chile. En rad biskopar i Chile, inklusive kardinalen Raúl Silva Henríquez, var mycket kritiska mot Sodanos samröre med Maciel.

Så sent som i december 2004 mottogs Maciel av påven Johannes Paulus II i en ceremoni i Vatikanen. En vecka senare tog kardinal Ratzinger i samarbete med kyrkorättsexperten Charles Scicluna initiativ till en ny, egen undersökning mot Maciel, trots protester från Sodano, Somalo och Dziwisz. Ratzinger valdes snart därefter till påve, i april 2005, och i maj 2006 förbjöd han Maciel att längre uppträda som präst offentligt. Han ålade honom dessutom att tillbringa resten av sitt liv i botgöring. Maciel flyttade i protest från Rom 2006, offentligt förödmjukad genom påvens beslut. Han dog i januari 2008.

Det är svårt att veta hur många och vilka personer inom Kristi legionärer som haft kännedom om dessa förhållanden. För många av rörelsens medlemmar på gräsrotsnivå kommer avslöjandena som en fruktansvärd chock.  Förutom de som direkt utsatts för Maciels sexövergrepp är också många andra oskyldiga personer drabbade, genom att de satt sin tillit till Maciel som andlig ledargestalt men nu finner sig vara grundlurade. Rörelsen hade år 2008 cirka 700 präster och 1300 präststuderande.  Rörelsen lekmannagren, Regnum Christi, sägs omfatta runt 60 000 medlemmar. Först i februari 2009 medgav rörelsens ledning officiellt att grundaren haft en dotter. Successivt har man medgivit allt mer, allteftersom nya avslöjanden har gjorts.

Hur påven och Vatikanen kommer att hantera upplösningen av denna vidriga affär lär vi få se framåt sommaren. Men ju mer som blivit känt om saken, desto tydligare framstår Ratzinger som den person i Vatikanens högsta kretsar som kämpat för att gå till botten med frågan och att inte låta Maciel komma undan med sina förbrytelser.

Läs här Vatikanradions meddelande från den 20 maj 2006.

Läs även Sandro Magisters informativa text här.

Ulf Jonsson 2010-04-14

Marcus Birro skriver i dagens DN en på många sätt bra och tankeväckande debattartikel om den senaste tidens skandaler inom den katolska kyrkan. Birro ger på ett bra sätt utryck för en dubbelhet som många katoliker idag säkert känner – av både stolthet och skam inför sin, i grunden, älskade kyrka.

När det kommer till vilka motåtgärder som ska sättas in återupprepar Birro en position som förekommit flitigt i svensk och skandinavisk press under den senaste tiden. Det gäller kravet på att celibatskravet för präster ska upphävas som en följd av den senaste tidens avslöjanden. Men det kravet bygger på ett misstag om orsakerna bakom de missförhållanden som nu uppdagats.

Den senaste tidens rapportering om katolska kyrkan handlar inte om att präster skulle vara överrepresenterade som pedofiler. Snarare förhåller det sig tvärt om. En undersökning från Tyskland visar exempelvis att det är 36 gånger mer sannolikt att en slumpvis vald man är pedofil än att en slumpvis vald celibatär präst är det.

Vad rapporteringen handlar om är istället att det rått en tystnadens och överslätandets kultur kring fall av pedofili bland prästerskapet. Denna kultur och dessa rutiner har också lett till att varje enskild präst som haft pedofila böjelser har kunnat begå många övergrepp och orsaka mycket skada innan problemen lyfts upp till ytan.  Med tanke på att diagnosen ser ut på det sättet skulle ett upphävande av celibatskravet i sig inte vara någon verksam motåtgärd som löser problemen. Effektiva motåtgärder handlar snarare om offentlighet och transparens för vissa aspekter av det kyrkliga livet – exempelvis när det gäller vissa inomkyrkliga rättsliga processer.

Varje enskilt fall av övergrepp på minderåriga i kyrkliga sammanhang är ett för mycket. Som det så många gånger redan har sagts, måste varje sten vändas på för att komma till rätta med problemet. Men för att kunna sätta in rätta motåtgärder behöver man först ställa den rätta diagnosenvad som är problemet. Den uppgiften går många – och så även Marcus Birro – bet på.

Erik Åkerlund 2010-04-10

Idag kom det efterlängtade beskedet. Regeringen har idag, torsdagen den 8 april, beslutat att ge Newmaninstitutet i Uppsala rätt att utfärda kandidatexamen i teologi. Regeringen följer därmed Högskoleverkets rekommendation från den 25 augusti. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Sverige har därmed idag fått sin första högskola med katolsk huvudman sedan 1500-talet.

Den av regeringen nu godkända utbildningsgången omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Studierna ger en grundutbildning i teologi, kompletterad med betydande inslag av filosofi och kulturstudier. En viktig konsekvens av beslutet, vid sidan om att själva utbildningen berättigar till högskolepoäng, är att Newmaninstitutets studenter nu kan få studielån från CSN, precis som andra studenter här i landet.

Newmaninstitutets rektor Philip Geister kommenterade i förmiddags regeringens beslut med följande ord: ”Det är ett efterlängtat och mycket glädjande besked som vi har fått från regeringen idag. Det känns fantastiskt att vårt mångåriga arbete på att bygga upp en teologisk högskola här i Uppsala nu alltså bär frukt. Det teologiska landskapet i Sverige berikas därigenom på ett sätt som visar att vi på allvar håller på att bli ett mångkulturellt land.”

För ytterligare information se: www.newman.se

Igår, den 4 april, publicerade Dagens Nyheter på sin hemsida uppgifter från nyhetsbyrån AP om att den dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger (dvs den nuvarande påven) skulle ha försenat avsättandet av den pedofilanklagade prästen Michael Teta i Arizona, USA i början på 90-talet.

Idag publicerar Dagens Nyheter på sin hemsida den rakt motsatta uppgiften att Ratzinger enligt en rapport från den nuvarande biskopen i Tucson, Gerald Kicanas, tvärtom medverkade till att påskynda att prästen avsattes.  Det hedrar DN att man är beredda att korrigera sina tidigare uppgifter, som så vitt man nu kan se var felaktiga.

Ulf Jonsson 2010-04-05