arkiv

Månadsarkiv: maj 2010

Vatikanen har nyligen publicerat en ny upplaga av Kyrkans Statistiska Årsbok, som innehåller information om viktiga aspekter av den katolska kyrkans verksamhet världen över under perioden 2000-2008.

Under dessa nio år har antalet katoliker i världen ökat från 1,045 miljarder till  l,166 miljarder, en ökning på 11,54 procent. Om man betraktar statistiken mera i detalj, har antalet katoliker i Afrika ökat med 33 procent, i Europa tämligen oförändrat (en ökning på 1,17 procent), medan ökningen i Asien var 15,61 procent, i Oceanien 11,39 procent och i Amerika 10,93 procent. Som andel av hela befolkningen utgjorde katolikerna i Europa 26,8 procent år 2000 och 24,31 procent år 2008. I Amerika och Oceanien har andelen varit oförändrad, och i Asien ökat något.

Antalet biskopar i världen har ökat från 4 541 år 2000 till 5 002 år 2008, en ökning på 10,15 procent.

Antalet präster har också ökat något under denna nioårsperiod, från 405 178 år 2000 till 409 178 år 2008, en total ökning med 0,98 procent. I Afrika och Asien växte antalet (med 33,1 respektive 23,8 procent), i Amerika var det oförändrat, medan det sjönk med 7 procent i Europa och med 4 procent i Oceanien.

Antalet stiftspräster ökade med 3,1 procent, från 265 781 år 2000 till 274 007 år 2008. Däremot minskade antalet ordenspräster med 3,04 procent till 135 159 år 2008. Av världsdelarna var det bara Europa som uppvisade en tydlig minskning i antalet präster: år 2000 utgjorde de 51 procent av totala antalet präster i världen, men år 2008 bara 47 procent. Å andra sidan utgjorde Asien och Afrika tillsammans 17,5 procent år 2000, och 21,9 procent år 2008. Amerika (Nord- och Syd-) ökande något sin procentandel till omkring 30 procent.

Ordenssystrarna är nästa dubbelt så många som prästerna, och 14 gånger så många som de icke prästvigda ordensbröderna, men deras antal är på väg neråt, från 800 000 år 2000 till 740 000 år 2008. Beträffande den geografiska fördelningen, bor 41 procent av ordenssystrarna i Europa, 27,47 procent i Amerika, 21,77 procent i Asien och 1,28 procent i Oceanien. Antalet ordenssystrar har ökat i de mest dynamiska världsdelarna: Afrika (+ 21 procent) och Asien (+ 16 procent).

Kyrkans Statistiska Årsbok innehåller också information om antalet filosofi- och teologistudenter i stifts- och ordensseminarier. Globalt sett växte deras antal från 110 583 år 2000 till 117 024 år 2008.

Red., 2010-05-16. Källa: VIS

Signum utkommer nu i dagarna med årets tredje nummer. Avslöjandena om övergrepp på barn inom kyrkan och frågan hur man kan gå an problemen behandlas utförligt på ledarplats och i ytterligare tre artiklar. Anders Piltz reflekterar över frågorna under rubriken Sanningen befriar.  En ingående undersökning av Joseph Ratzingers (dvs den nuvarande påvens) hantering av problematiken finner man i artikeln Är kardinal Ratzinger ett problem för påven? Bland de många andra intressanta bidragen finner man exempelvis Per-Arne Bodins essä om ikoner som fönster till en osynlig värld, och Dominik Terstrieps rapport om den katolska kyrkans situation i dagens Tyskland. Det bjuds också på lite snack på en pub i Lourdes och en ljusstråle att cykla bredvid.

Se också Henrik Berggrens kommentar om senaste Signum i Dagens Nyheter.

Ulf Jonsson 2010-05-12/15

Idag, tisdag den 11 maj, inleder påven Benedictus XVI sin resa till Portugal med anledning av 10-årsdagen av saligförklaringen av Jacinta och Francisco Marto, herdebarnen från Fatima. Det internationella medieintresset är stort eftersom påven också förväntas uttala sig om skuld- och finanskrisen, kyrkokrisen och troskrisen.

Vid sidan av Grekland är Portugal det land som drabbats värst av skuldkrisen. Över hela landet protesterar nu fackföreningar mot löne- och anställningsstoppet inom landets överdimensionerade offentliga sektor. Där förväntar man sig på många håll uttalanden från påven. Även presidentens minister i regeringen, Pedro Silva Pereira har uttryckt detta och erinrat om encyklikan Caritas in Veritate från 2009.

Efter ankomsten på tisdag vid 11-tiden i Lissabon och den inledande välkomstceremonin i Hieronymus-klostret avlägger påven först en artighetsvisit hos president Anibal Cavaco Silva i Palacio de Belem. Efter en paus ska enligt planerna en gudstjänst med tiotusentals deltagare äga rum.

Onsdagen inleds med ett möte med företrädare för kulturlivet, vid middagstiden träffar påven premiärminister Jose Socrates. På eftermiddagen flyger påven med helikopter till Fatima, där en högtidlig vesper firas i Santissima-Trinidade-kyrkan tillsammans med präster, ordensfolk, seminarister och diakoner från hela världen. Det hela avslutas med ljusvälsignelse i Mariakyrkan och rosenkransbön i uppenbarelsekapellet.

På Kristi himmelsfärds dag klockan 10 börjar pilgrimsmässan. På kvällen träffar påven Caritas-medarbetare och biskoparna.

Fredagen ägnar Benedictus XVI åt de troende i norra delen av landet. Höjdpunkten blir den högtidlig mässa klockan 10.15 på Avenida dos Aliados i hamnstaden Porto.

Fatima är en institution i Portugal. Varje år vandrar tusentals pilgrimer från alla delar av landet till fots till den lilla staden. Den 13 maj kommer påven att be vid platsen där Gudsmodern uppenbarade sig för Jacinta och Francisco Marto år 1917. Den 13 maj 1981 överlevde Johannes Paulus II mordförsöket från Ali Agca på Petersplatsen i Rom.

Herdebarnen fick ta emot tre budskap från Madonnan, maningar till omvändelse och bön. Den legendomspunna ”Tredje hemligheten från Fatima” offentliggjordes först år 2000 av kardinal Joseph Ratzinger på uppdrag av Johannes Paulus II.

Texten talar om en vitklädd biskop som segnar ner under soldaternas kulor – en scen som tycks förebåda attentatet mot Johannes Paulus II. Ratzinger tolkade den dystra apokalypsen som en sinnebild för kyrkans väg under 1900-talet.
Kathpress 2010-05-10

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, var idag, lördag den 8 maj, gäst i Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio.

I intervjun kommenterade biskop Anders en lång rad frågor i samband med de övergreppsskandaler som skakat kyrkan runt om i världen och på senare tid också här i Sverige. På frågan om vad som ligger bakom sådana övergrepp hänvisade biskopen bland annat till psykiska problem och alkoholism.

I intervjun sade biskopen att det nu är fyra fall som är föremål för utredning inom katolska kyrkan i Sverige . I ett fall som går tillbaka till 40-talet har man hittat uppgifter i stiftets arkiv som styrker anklagelserna om övergrepp. I två fall rör det sig om präster som fortfarande är i livet, men ingen av dem är längre i tjänst.

En stor del av intervjun handlade om det dilemma som biskopen själv hamnat i mellan kravet på tystnadsplikt och kravet på öppenhet i ett ärende som fått stor uppmärksamhet i svenska medier. Biskopen framhöll att det var svårt att veta hur han skulle hantera fallet, eftersom han fått informationen både på konfidentiell väg och på annat sätt. Själv menade han i intervjun att han varit försumlig, men att han nu överlåter åt en insynskommission att bedöma om han gjort något allvarligt fel.

På frågan om det nu föreligger några ytterligare nya fall som ännu inte blivit offentligt kända svarade biskopen:

– ”Jag har hört rykten, förmodanden, andrahandsuppgifter som kanske kan styrka vissa av de fall vi har. Men jag har alltså ingen total bild av det hela.”

Så det är fyra fall och inga flera?

– ”Vi har alltså fyra fall att utreda.”

Biskopen framhöll också att han anser att svenska massmedier i stort sett berättat sakligt om övergreppen, även om det på sina håll förekommit ensidigheter och särskilt negativa ordval i sättet att beskriva övergrepp i just katolska sammanhang, jämfört med övergrepp i andra sammanhang.

Hör hela intervjun med biskop Anders här.

Ulf Jonsson 2010-05-08

Vid en minneshögtid för befrielsen av koncentrationslägret Mauthausen i Österrike betonade den tidigare polske utrikesminister Wladyslaw Bartoszewski vikten av ”en ansvarsfull medvetenhet om historien” och ”ett öppet öra för offrens röster”. Den katolske historikern och författaren betonade att man inte bara bör minnas offren och förövarna. För tänkande människor ”i synnerhet dem som tror på Gud” går det inte att komma ifrån det faktum att de skyldiga inte endast är de direkta gärningsmännen utan också de medskyldiga, sade Bartoszewski: ”Att vara medskyldig till det onda är den största synden.”

Årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Mauthausen den 5 maj firas som en officiell minnesdag i Österrike sedan 1989. Sådana minnesdagar bör inte vara några ”frihets- och glädjefester”, betonade Bartoszewski, som själv överlevde Auschwitz. Dessa tillfällen bör istället användas till att ”för ett ögonblick” ge de mördade en röst. Bartoszewski citerade Bibelordet: ”Din brors blod ropar till mig från marken” (1 Mos 4:10) från berättelsen om Kain och Abel.

”När någon står inför den ofattbara bilden av likhögar och berg av mänsklig aska, då förnimmer han ingen glädje över befrielsen. Han känner endast sorg, ty han har skådat vilddjurets verk i människan, även om vilddjuret kunde slås sönder till priset av miljoner människors liv. Han känner till sist oro för om detta vilddjur fullständigt har blivit fullständigt uppryckt med rötterna, fördrivet och utrotat ur den mänskliga själen. Eller om det oanat överlever i dunkla världsuppfattningar hos mången lydig medborgare.”

Med hänvisning till den förre bundespresidenten Rudolf Kirchschlägers konstateranden påminde Bartoszewski om de många offren i Österrike under nazitiden. Å andra sidan får man inte bortse ifrån alla de österrikare som ”i stort antal och frivilligt” deltog i nazisternas åtgärder. ”Det finns inget rent samvete utan sanning.”

Den polske statssekreteraren betecknade det som glädjande att en ny generation har vuxit upp i Österrike, ”som på nytt upptäcker historien”. För de yngre generationerna råder ingen tvekan om att fullgörandet av rättfärdigheten också består i att även i fortsättningen hedra offren och inte låta nazistförbrytarnas bödlar hamna i glömska. Ett särskilt tack bör också riktas till de österrikiska historiker och publicister som har tecknat en ”djuplodande och riktig” av historien. Bartoszewski nämnde i detta sammanhang framför allt Simon Wiesenthal, historikern Erika Weinzierl och förre chefredaktören för veckotidningen Die Furche, Kurt Skalnik.

Det nyvaknande intresset för historia i dagens Europa är å ena sidan uppfriskande men leder å andra sidan till att gamla konflikter kommer i dagen, betonade den polske politikern och historikern. I hans ögon är det dock bättre att konfrontera historiskt betingade fördomar i offentligheten än låta dem ”jäsa i skymundan och bli till grogrund för nya olyckor”.

I Europa har under 1900-talet stillatigande bevittnats hur ondskan växer och vinner tjänstvilliga medlöpare. ”Där rättfärdigheten och förnuftet tiger kan högröstade demoner trollbinda massorna.”

”Låt oss konfrontera oss själva med ursprunget till olyckan i vårt eget hus”, uppmanade Bartoszewski. 2000-talets människa behöver ett rent samvete. ”Och det finns inget rent samvete utan en fundamental sanning.”
Kathpress 2010-05-05

Idag publicerar Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet där han utförligt kommenterar övergreppen på minderåriga begångna av katolska präster runt om i världen. Han skriver att kyrkan ofta hanterat dessa upprörande och tragiska händelser på ett dåligt sätt och han ber på kyrkans vägnar de drabbade om förlåtelse. I artikeln kommenterar han också sitt eget handläggande av de anmälningar som inkommit mot katolska präster i Sverige. Han försäkrar att katolska kyrkan i Sverige kommer att göra allt för att utreda vad som har skett och för att de skyldiga ska ställas till svars.

Ulf Jonsson 2010-05-05

Påven Benedictus XVI har idag, lördagen den 1 maj, fattat ett mycket skarpt, och förmodligen kyrkohistoriskt unikt, beslut om den mexikanske pedofilprästen och storbedragaren Marical Maciel Degollado (1920-2008) och den av honom grundade rörelsen Kristi legionärer.

I en kommuniké från Vatikanen heter det att man funnit ovedersägliga bevis för att Maciel har handlat ”objektivt omoraliskt”, bland annat genom att han begått sexuella övergrepp och systematiskt ljugit om sina illgärningar och därigenom vilselett ett stort antal människor. De skador som tillfogats rörelsen Kristi legionärer är så allvarliga att det krävs en grundlig reformering. Påven kommer därför att utse en delegat som tar över ledningen av rörelsen och som ska genomföra den nödvändiga genomlysningen och reformen av rörelsen. Samtidigt betonas i kommunikén att de flesta medlemmarna i rörelsen inte haft någon kännedom om grundarens omoraliska livsföring och förkastliga metoder. Bland de brott som Maciel ska ha gjort sig skyldig till hör ett stort antal pedofilövergrepp, incest och muthärvor. Maciel ska ha försäkrat sig om skydd från högt uppsatta personer inom Vatikanen genom att ha skänkt dem stora summor pengar.

Nyheten om påvens snabba beslut slog ner som en bomb i Vatikanen idag. Beslutet bygger på en utförlig rapport som sammanställts av fem biskopar och som överlämnades till Vatikanen för några veckor sedan. Påven och de fem biskoparna hade gemensamma överläggningar i Vatikanen igår, fredag, och redan idag, lördag offentliggjordes alltså påvens drastiska beslut. Vatikanexperter som exempelvis Sandro Magister i Rom, beskriver påvens beslut som ”utomordentligt hårt” och som en tydlig bekräftelse på att påven menar allvar med sin policy av nolltolerans mot sexuella övergrepp inom kyrkan.  Som särskilt anmärkningsvärt betraktas att rörelsens hela nuvarande ledning sätts ur spel genom att påven utser en delegat med obegränsade befogenheter till insyn och beslutsfattande.

Signumbloggen publicerade redan den 14 april en utförlig redogörelse om Maciel och hans rörelse.

Läs också rapporterna från BBC, New York Times och The Wall Street Journal.

Ulf Jonsson 2010-05-01