arkiv

Månadsarkiv: september 2010

Teologins potential att förena, utan att för den skull likrikta, framträder för min del som en viktig behållning av den mässa i Cofton Park, Birmingham, i vilken påven Benedictus XVI saligförklarade den engelske 1800-tals teologen John Henry Newman. Några av oss medarbetare i Newmaninstitutet var på plats och fick uppleva stämningen. Med några dagars distans till saligförklaringsceremonin är det inte så mycket en person utan mer en angelägenhet, en sysselsättning, som ligger kvar särskilt starkt i minnet och gror. Nämligen att ägna sig åt teologi.

Påven Benedictus XVI och Newman har det gemensamt att bägge har en lågmäld och diskret framtoning som inte omedelbart inbjuder till den typ av personkult som det annars kan bli fråga om. Det kan man antingen välkomna eller beklaga. Under alla förhållanden blir det som de värnar om istället desto tydligare. Bägge är språkrör för någon (Jesus Kristus) och för något (teologin). I sin predikan framhävde påven vikten av teologisk reflektion och att en sådan är betydelsefull för kyrkans lekfolk, alltså inte reserverad endast för yrkesverksamma akademiker och för dem som har kyrkliga förtroendeposter:

”Kan man tänka sig en bättre målsättning för religionslärare än den salige John Henry Newmans välkända vädjan om ett intelligent och välinformerat lekfolk? Han skrev: ’Jag önskar ett lekfolk som inte är arrogant, som inte talar överilat, som inte är stridslystet, utan människor som behärskar sin egen religion, som går in i den, som vet precis vad de står för, som vet vad de anser och vad inte, som kan sin trosbekännelse så väl att de kan redogöra för den, som kan så pass mycket historia att de kan försvara trosbekännelsen.’ (The Present Position of Catholics in England, ix, 390). På denna dag, när författaren till dessa ord höjs till skyarna ber jag att, genom hans förbön och exempel, alla som ägnar sig åt att undervisa och ge katekes inspireras till att anstränga sig än mer enligt den vision han så tydligt har målat upp för oss.”
Fredrik Heiding

Under kommande vecka samlas ordförandena i de katolska biskopskonferenserna runt om i Europa till en fyra dagars konferens i Kroatiens huvudstad Zagreb. Det rör sig om det årliga plenarmötet, där Europas ledande katolska biskopar samlas för att diskutera gemensamma angelägenheter för den katolska kyrkan i Europa. Värd för mötet är Rådet för de europeiska biskopskonferenserna, CCEE, som har sitt säte i Brüssel.

Årets plenarmöte börjar nu på torsdag den 30 september och pågår fram till söndag den 3 oktober. På dagordningen står bland annat frågor om Europas demografiska utveckling, om migrationsfrågor, samt om familjens betydelse i samhället och kyrkan.

Med bland deltagarna vid mötet finns exempelvis kardinal Angelo Bagnasco som representerar biskoparna i Italien, kardinal Peter Erdö, som representerar biskoparna i Ungern, kardinal Christoph Schönborn som representerar biskoparna i Österrike, kardinal Andre Vingt-Trois, som representerar biskoparna i Frankrike, kardinal Antonio Rouco Varela, som representerar biskoparna i Spanien, samt kardinal Marc Quellet, den nyutnämnde chefen för Vatikanens biskopskongregation. De katolska biskoparna i Norden representeras av ordföranden i Nordiska biskopskonferensen, biskop Anders Arborelius från Stockholm.

På fredag, den 1 oktober, tas biskoparna emot i audiens hos Kroatiens president Ivo Josipovic. Kroatiens statsminister avlägger ett besök hos biskoparna i samband med att konferensen öppnas i Zagreb dagen innan.  På söndag förmiddag, den 3 oktober, firar de församlade biskoparna en festgudstjänst i katedralen i Zagreb.

Kathpress 2010-09-24

Valet till riksdag, landsting och kommuner den 19 september gav i flera avseenden anmärkningsvärda resultat. Oberoende av hur man ser på valresultatet som helhet framstår en aspekt som särskilt beklagansvärd, nämligen att Sverigedemokraterna nu tar plats i Sveriges riksdag, samtidigt som främlingsfientliga partier vunnit terräng på flera håll i lokalpolitiken – bland annat har det nationalsocialistiska Svenskarnas parti kommit in i kommunfullmäktige i Grästorp.

Det är en oroande utveckling för vårt samhälle att politiska partier med nationalistiska och främlingsfientliga rötter återigen vinner terräng. Har vi verkligen inte lärt oss mer av Europas historia? Från katolskt håll kan vi, som en global kyrklig gemenskap, bara betrakta detta som en negativ utveckling som behöver brytas. Man kan besöka vilken katolsk församling i Sverige som helst för att förstå den oro och avsky som denna utveckling ger upphov till; få miljöer i Sverige är så mångkulturella och etniskt sammansatta som de katolska församlingarna.

Sverigedemokraterna betonar gärna att man också räknar invandrare i sina led, och framhåller detta som ett tecken på att man inte skulle vara främlingsfientlig. Argumentet är ohållbart: även bland invandrade kan det finnas fientlighet mot andra främlingar och invandrargrupper. Sverigedemokraternas instrumentella syn på religionen, och framför allt på Svenska kyrkan som ett svenskt identitetsskapande element, är vidare helt främmande för ett katolskt synsätt.

Den katolska socialläran betonar att trångsynt nationalism är ett hinder för mänsklighetens utveckling. Var och en som har någon kunskap om framväxten av den Europeiska unionen, vet i vilken hög grad just katolska politiker har varit dess inspiratörer. Många av mänsklighetens ödesfrågor kräver internationell samverkan i en anda av ömsesidig öppenhet och förtroende. Socialläran i sin tur är grundad i synen på varje människa som skapad till Guds avbild. Var och en har samma okränkbara värde. Redan Nya testamentet talar för övrigt samma universalistiska språk: ”Här är inte jude eller grek…” Som Signum förklarade i ledaren i senaste numret: Gud är inte nationell.

Astrid Söderbergh Widding 2010-09-21

En av Tysklands mest ansedda och inflytelserika jurister efter andra världskriget, den förre författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde från Freiburg i södra Tyskland, fyllde 80 år igår, söndag. Det var Böckenförde som i boken Recht, Staat, Freiheit år 1967 formulerade den mycket ofta citerade tesen om att ”den liberala, sekulära staten lever av förutsättningar som den inte själv kan garantera”. Det demokratiska samhället förutsätter accepterandet av vissa grundläggande humana värden, i synnerhet vad gäller människosynen, som i vår del av världen har sina rötter inte minst i den judisk-kristna tron, menar Böckenförde.

De tyska katolikernas lekmannaorganisation, ZdK, hyllade den tidigare författningsdomaren Ernst-Wolfgang Böckenförde på dennes 80-årsdag igår. I ett lyckönskningsbudskap till Böckenförde från ZdK:s ordförande Alois Glück heter det att denne lämnat ett viktigt bidrag till att omskriva och stärka religionens betydelse i det sekulära, pluralistiska samhället.

Genom sin tes om de livsåskådningsmässiga förutsättningarna för en human stat har Böckenförde å ena sidan infört ett krav på den sekulära staten att vara lyhörd för religionen, men å andra sidan också pekat på gränserna för religionernas och kyrkornas politiska anspråk, framhåller Glück i sitt budskap och fortsätter sedan: ”När sedan några år tillbaka påfallande många röster i den politiska diskursen numera talar om en postsekulär tidsålder, kan Ni med rätta gälla för att vara en andlig vägröjare till denna utveckling.

I lyckönsningsbudskapet framhålls också Böckenfördes engagemang för skyddet av det ofödda livet inom ramen för den tyska lagstiftningen om obligatorisk rådgivning vid havandeskapskonflikter.

Kathpress 2010-09-20

Idag på söndagsförmiddagen saligförklarade påven Benedictus XVI den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801-1890). 70 000 personer deltog i den festliga gudstjänsten i Cofton Park i Birmingham. I sin predikan framhävde påven Newman som en viktig intellektuell, en ledande pedagog och en framstående själasörjare. ”Med sina heroiska dygder framstår denne helige engelsman, som konverterade till katolska kyrkan, som jämbördig med raden av de främsta heliga och lärda personligheterna i Englands historia”, sade påven. Den 9 oktober kommer att bli Newmans liturgiska festdag framöver.

Positivare bild av påven i brittiska media:

Bilden av påven i de engelska massmedierna har under besökets gång blivit allt positivare. Flera av de ledande tidningarna talar om att påven fått ett varmare välkomnande än väntat och att många människor deltagit i evenemangen. Protesterna mot påvebesöket i London i lördags samlade runt 9000 deltagare, medan flera hundra tusen personer deltog i evenemangen med påven. Den stora brittiska tidningen Telegraph sammanfattar idag, söndag, intrycken så här: ”Av de 70 000 personer som deltog i mässan i Glasgow var en betydande del tonåringar.  De viftade med flaggor och varje gång påven körde in i en ny sektion med sina papamobil hördes jublande tillrop. Påven lämnade Westminster Abbey omgiven av sjungande ungdomar. Påven återvänder idag till Rom avsevärt mer populär än när han kom. Besöket har hjälpt till att ta bort karikatyren av honom som en känslokall lärare med pekpinnar; istället tonar bilden fram av en vänlig och sårbar kämpe för kristen enhet.”

Läs här rapporten av Newmaninstitutets rektor pater Philip Geister från Birmingham på söndagsmorgonen inför Newmans saligförklaring.

Läs pater Fredrik Heidings rapport från påvebesökets England: I väntan på Newmans saligförklaring.

Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Ytterligare artiklar om olika aspekter av kardinal Newmans liv och tänkande finns här:

Sten Hidal: Newman och det ideala universitetet

Sten Hidal: John Henry Newman 200 år

Lars Cavallin: John Henry Newman och den kristna lärans utveckling

Magnus Nyman: En konvertits apologi

Ulf Jonsson 2010-09-19, klockan 14.15

Andra dagen av Newmaninstitutets besök till England var präglad av en utflykt till byn Littlemore utanför Oxford. Under fyra år bodde John Henry Newman här för att arbeta som själasörjare bland stadens fattiga. Här blev han också upptagen i den katolska kyrkan. Det korta besökets höjdpunkt var firandet av den heliga mässan i det lilla kapell som Newman hade inrättat på gården och ett möte med systrar av den kvinnliga orden som i dag fortsätter arbeta i Newmans anda, The Spiritual Family The Work.

Med tanke på att det var kvällen före ordensgrundarens saligförklaring, en händelse de har arbetat för i många årtionden, var systrarna förvånansvärt avslappnade. Det fanns till och med tid för en kopp afternoon tea med de svenska gästerna (eftermiddagste, vilket som alla förstår är obligatoriskt i ett engelskt gästhem värt namnet) och en visning av en utställning om Newman. Mest berörda blev vi nog av Newmans skrivbord som han använde när han skrev sitt banbrytande teologiska verk ”An Essay on the Development of Christian Doctrine”. Dagen då Newman upptogs som katolik användes skrivbordet som altare, vid vilket han tillsammans med Dominic Barberi firade sin första mässa som katolik. Efter det använde Newman aldrig altaret igen i vördnad för denna så viktiga händelse i hans liv. Besöket i Littlemore blev ett lugnt sätt för vår lilla delegation att förbereda sig på själva saligförklaringen som påven Benedictus XVI leder idag på söndagsförmiddagen.

Philip Geister 2010-09-19, klockan 07.45

Man kan följa alla offentliga delar av påvens besök i Storbritannien direkt här på Live Webcast.

Under lördagen, tredje dagen av påvens besök i Storbritannien, sammanträffade han på morgonen med ledande politiker, bland andra premiärminister David Cameron. 

Lördagsförmiddagen ägnades åt en mässa en Westminster katedralen i centrala London. I sin predikan framförde påven i starka ordalag sin förbehållslösa ursäkt för pedofilövergreppen inom kyrkan: ”Above all, I express my deep sorrow to the victims of these unspeakable crimes.” Och han tillade att han känner ”skam och förödmjukelse” inför vad som skett. Läs hela predikan på engelska här. På eftermiddagen mötte påven fem offer för pedofilövergrepp. Mötet varade 40 minuter, dubbelt så länge som påvens möte med premiärministern. Brittiska media uppger att påven med tårar i ögonen lyssnade till offrens berättelser.

Lördagskvällens vigila i Hyde Park samlade 80 000 deltagare. Läs mer om vigilian här. Samtidigt hade kyrkokritiska och ateistiska organisationer uppmanat folk att ansluta till ett demonstrationståg genom London mot påvebesöket. Enligt polisen deltog mellan 7 000 och 9 000 personer i demonstrationen, se här.

Höjdpunkten för påvens besök i Storbritannien är saligförklaringen av den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801–1890). Saligförklaringsmässan hålls i Cofton Park i Birmingham och den börjar klockan 11.00 på söndag förmiddag svensk tid.

Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Läs pater Fredrik Heidings rapport från påvebesökets England: I väntan på Newmans saligförklaring i bloggposten nedan.

Ytterligare artiklar om olika aspekter av kardinal Newmans liv och tänkande finns här:

Sten Hidal: Newman och det ideala universitetet

Sten Hidal: John Henry Newman 200 år

Lars Cavallin: John Henry Newman och den kristna lärans utveckling

Magnus Nyman: En konvertits apologi

Ulf Jonsson 2010-09-18, klockan 21.45