arkiv

Månadsarkiv: januari 2011

Den labila situation som nu råder i Egypten skapar oro bland landets kristna för vilka grupper som kan komma att ta över om president Hosni Mubarak avgår. Oron för ett islamistiskt maktövertagande delas av många både inom den katolska och den koptiska kyrkan i landet.

I går, söndag den 30 januari, uppmanade ledaren för den koptiska kyrkan i Egypten, Shenouda III, sina drygt 9 miljoner medlemmar att inte delta i protesterna mot president Mubarak. Samma signaler kommer nu från en jesuitpater med egyptiskt ursprung, Khalil Samir, som också fungerar som rådgivare åt Vatikanen i frågor som rör Mellanöstern och islam. Pater Samir bekräftar att många katoliker och kopter känner en växande oro för att islamisterna kan utnyttja det maktvakuum som uppstått till sin fördel. I en intervju nu i helgen för italienska och amerikanska journalister sade pater Samir att den koptiska kyrkan förmodligen hamnar i ett ännu mera trängt läge än hittills vid en kollaps för Mubarak-regimen. Det muslimska brödraskapet avvaktar visserligen för närvarande. Men de räknar med att ett sammanbrott skulle vara fördelaktigt för dem.

I intervjun som gjordes för den amerikanska nyhetskanalen Newsmax sade pater Kahlil Samir att ett nederlag för Hosni Mubarak skulle medföra problem även för den högsta sunnimuslimska ledningen i landet, rektorn för Al-Azhar-universitetet i Kairo, Sheikh Ahmed Al-Tayyeb. Han är nämligen också en av den hittillsvarande regimens män.

Tayyeb är samtidigt en viktig person för relationerna med Vatikanen – han var en av undertecknarna av den år 2007 utarbetade „Förklaring från 138 muslimska lärda”, som var ställd till påven Benedictus XVI och som inledde en period av avspänningen i de katolsk-muslimska relationerna efter påvens tal i Regensburg. Förklaringen var också avsedd som ett gemensamt engagemang för en global fredlig samexistens mellan kristna och muslimer. Å andra sidan har Tayyeb demonstrativt underblåst den senaste interreligiösa konflikten mellan katoliker och muslimer efter påvens vädjan i början av januari om att förbättra respekten för religionsfrihet i Mellanöstern. Tayyeb var med och beslutade om att avbryta  universitetets pågående dialog med Vatikanen. Men, som pater Samir påpekar; det beslutet skedde på order från Mubarakregimen. Det var en gest ämnad att ”lägga ut en dimmridå framför de framväxande inre politiska spänningarna i landet“.

Jesuiten och Vatikanens Mellanöstern-expert Kahlil Samir varnade i intervjun också för att likställa Egypten med Tunisien. Egypten är mycket mer mottagligt för fundamentalistisk islam, eftersom befolkningen ”har en mycket lägre utbildningsnivå och därför är mer öppna för att följa imamernas predikningar”.

I  intervjun i ”Newsmax” citeras också en företrädare på hög nivå för den katolska kyrkan i Egypten, som vill vara anonym: ”Vi förväntar oss att situationen i landet blir värre. Först därefter kan det bli bättre .”

Kathpress 2011-01-31

Årets första nummer av Signum utkommer nu i dagarna. Det nya numret bjuder på en bred palett av artiklar i olika ämnen. I ledaren reflekterar Philip Geister över varför bekännelsen till centrala värden och mänskliga rättigheter i offentlig svensk debatt så sällan åtföljs av någon djupare analys av vari dessa värden har sin grund. Det är illavarslande, eftersom bekännelser som inte åtföljs av reflexion och rationella argument på lång sikt riskerar att undergrävas.  Christian Troll skriver dessutom utförligt om muslimernas närvaro i dagens Europa och vad detta innebär i relation till kyrkan och det kristna kulturarvet.

Det nya numret innehåller också en intervju med ledaren för Vatikanens högkvalificerade naturvetenskapliga tankesmedja, samt en essä om självmedvetandet, eller det mänskliga jaget, ur neurobiologiskt perspektiv. Vidare finner man artiklar om situationen för den koptiska kyrkan i Egypten, om den senaste politiska utvecklingen i Brasilien, samt om arvet efter Olof Palme. Och en hel del annat. Här på Signums hemsida lägger vi ut ett litet urval av artiklarna i det nya numret; prenumeranterna får alltsammans hemskickat bekvämt direkt till brevlådan.

Ulf Jonsson 2011-01-27

Människorättsorganisationen Human Rights Watch fördömer diskrimineringen av kristna i Irak och Egypten. I sin årsrapport som offentliggjordes i Bryssel i dag, måndag den 25 januari, fördömer organisationen det växande antalet angrepp mot religiösa minoriteter. Även om religionsfriheten är lagfäst i Egypten så råder det ett intolerant klimat gentemot kristna och muslimska minoriteter. I rapporten nämns exempelvis mordet på 23 koptiska kristna vid ett attentat mot en kyrka i Alexandria under nyårsnatten.

Även i Irak har det under året som gått ägt rum väpnat våld mot kristna och andra religiösa minoriteter, säger Human Rights Watch. Efter valen i mars dog enligt uppgift tio kristna i politiskt motiverade attentat. På grund av det ökande trycket mot kristna minoriteter har omkring 4 300 kristna flytt till den norra delen av landet. Ledaren för Human Rights Watch, Kenneth Roth, kräver av den irakiska regeringen att ”fördöma och stoppa våldet mot kristna”. Trots att regeringen har gett en kommission i uppgift att utreda morden, har gärningsmännen ännu inte gripits.

I sin 648-sidiga rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i mer än 90 länder kritiserar Human Rights Watch även EU. Istället för att fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna och utöva påtryckning på respektive regeringar, tillämpar Europeiska unionen för närvarande en återhållsam politik av dialog och samarbete. Människorättsorganisationen kräver att EU utvecklar nya, seriösa strategier för umgänget med stater som inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

EU:s trovärdighet är också beroende av dess förhållningssätt gentemot medlemsländer där de mänskliga rättigheterna trampas under fötterna, betonar Human Rights Watch. Människorättsorganisationen hänvisar till den växande intoleransen mot migranter, muslimer och romer i flera EU-länder, liksom till dåligt fungerande asylhantering. Beslutet av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, att fördöma avvisningen av afghansk asylsökande från Belgien till Grekland, måste leda till en översyn av den nuvarande lagstiftningen, kräver Roth. Ingen borde skickas till ett land där han eller hon inte kan få en rättvis prövning.

Till de länder där det under förra året skedde särskilt svåra brott mot de mänskliga rättigheterna räknar människorättsorganisationen Kina, Burma, Uzbekistan, liksom ett stort antal afrikanska länder. I Burma råder efter valen i november ett ”klimat av förtryck och våld”. Väpnade grupper har under året som gått dödat ett stort antal människor, rekryterat barnsoldater och lagt ut landminor.

I Uzbekistan förföljs oppositionella, journalister och minoriteter. Även Sudan får i rapporten kritik för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med valen i april förra året. Särskilt oroväckande är läget i Kongo: vid upprepande angrepp mot civila har ett stort antal människor dödats, heter det i organisationens rapport. Mer än två miljoner människor ska drivits på flykt, ytterligare 145 000 har flytt undan våldet till grannländerna.

Ladda ner hela rapporten här.

Kathpress 2011-01-25

Vatikanen gör i dessa dagar en ny satsning för att förbättra relationerna till Kina. Missionskongregationen i Vatikanen har fått en ny andreman, med särskild uppgift att ta hand om relationerna till Kina. Det rör sig om den från Hongkong härstammande 60-årige teologiprofessorn Savio Hon Tai-Fai, som om två veckor kommer att vigas till biskop. I en intervju med missionsnyhetsbyrån Fides berättar han att uppgiften består i att försöka bygga broar mellan katolikerna i Kina, den kinesiska regimen och Vatikanen, även om han är medveten om hur svår uppgiften är.

Mot slutet av förra året utnämndes Tai-Fai till sekreterare i Kongregationen för folkens evangelisering, med titeln ärkebiskop. Utnämningen kom i en tid präglat av ett särskilt spänt läge mellan regimen i Peking och Vatikanen. Den kinesiska regeringen hade just tvingat fram bildandet av en nationell kinesisk biskopskonferens, och även fått igenom att en regimtrogen präst blivit vigd till biskop.

Vatikanens Missionskongregation har ansvar för över 1000 katolska stift i diasporasituationer världen över. Kongregationen leds sedan 2006 av kardinal Ivan Dias från Indien.

Kathpress 2011-01-22

Under ett extra sammanträde igår, den 20 januari, beslöt forskningsrådet vid det ledande muslimska universitetet al-Azhar i Kairo att tills vidare inställa den interreligiösa dialogen med Vatikanen. Abdel Muti al-Bayoumi , medlem i forskningsrådet och en framstående auktoritet inom sunni-islam, förklarade för nyhetsbyrån Aki-Andkronos International: ”Detta beslut har fattats som ett svar på den inställning som påven Benedictus XVI har visat gentemot islam.”

Som orsak till beslutet erinrade al-Bayoumi om den föreläsning som Benedictus XVI höll vid universitetet i Regensburg den 12 september 2006 (se Signum 7 / 2006). Talesmannen för universitetet al-Azhar tillfogade därefter, att beslutet även hade påverkats av påvens senaste ”otillbörliga inblandning i Egyptens inre angelägenheter”.  Benedictus XVI har vid flera tillfällen offentligt krävt ett stärkt skydd för de koptiska kristna efter attentatet mot en kyrka i Alexandria den 31 december 2010. Den muslimske teologen fordrade av Benedictus XVI att han skulle återuppta relationer med islam enligt samma riktlinjer som hans föregångare påven Johannes Paulus II tillämpade. al-Bayoumi sade sig hoppas att Benedictus XVI skulle visa samma hållning som sin föregångare, eftersom Johannes Paulus II ”hade varit mycket intresserad av vår verksamhet och på den tiden var han mycket aktiv i den bilaterala kommissionen mellan al-Azhar och Vatikanen”.

al-Bayoumi betonade särskilt hur förargade de muslimska religiösa ledarna hade blivit över påvens inblandning i Egyptens inre angelägenheter, men också över att islam hade beskrivits på ett falskt och felaktigt sätt.

Vatikanradion bekräftar att man i Vatikanen blev överraskad över reaktionen från Kairo. Det påvliga rådet för interreligiös dialog ”insamlar för närvarande nödvändig information för att försöka göra en rimlig bedömning av det uppkomna läget”, detta enligt chefen för Vatikanens presstjänst, P. Federico Lombardi. Från det påvliga rådets sida håller man fast vid öppenhet och samtalsberedvillighet.

Kathpress 2011-01-21

I måndags kväll (17 jan) sände den irländska tv-stationen RTE ett program, Unspeakable crimes, där man hävdade att Vatikanen år 1997 aktivt försökte hindra biskopar på Irland att ingripa mot präster som gjort sig skyldiga till pedofilövergrepp. Uppgifterna i tv-programmet bygger på ett brev skrivet av Vatikanens dåvarande diplomatiska sändebud i Dublin, ärkebiskop Luciano Storero.

Påvens presstalesman Federico Lombardi hävdar däremot i ett uttalande i Vatikanradion under onsdagen (19 jan) att uppgifterna i tv-programmet bygger på en misstolkning av brevet ifråga. Syftet med brevet var inte att präster som misstänktes för pedofilövergrepp skulle skyddas mot de rättsliga påföljderna enligt irländsk lagstiftning (t ex genom att mörka sådana fall), utan istället att man ville inskärpa att de juridiska reglerna för kyrkliga processer mot sådana präster måste följas strikt. Lombardi understryker i sitt uttalande att det ingenstans i brevet står att biskoparna inte ska polisanmäla pedofilövergrepp.

Den ansedde Vatikankännaren John Allen skriver i en kommentar att ”brevet bekräftar att Vatikanen i slutet av 1990-talet var ambivalent när det gäller huruvida man skulle kräva av biskoparna att anmäla övergreppen till polisen och de civila myndigheterna.” Brevet är pinsamt för Vatikanens offentlighetsarbete, men det räcker enligt Allen inte som belägg för att visa att Vatikanen vid den tiden hade en generell policy av mörkläggning av pedofilövergrepp. Den mest kontroversiella formuleringen i Storeros brev lyder: ”en obligatorisk plikt att (polis-)anmäla övergrepp föranleder allvarliga reservationer av både moralisk och kyrkorättslig natur” (a mandatory reporting policy gives rise to serious reservations of both a moral and canonical nature).

Allen pekar i sin kommentar på flera olika omständigheter som stöder den tolkning av brevet som påvens pressekreterare Lombardi gav under onsdagen – nämligen att syftet med brevet var att de irländska biskoparna borde agera så att misstänkta präster inte skulle kunna undgå de kyrkorättsliga straffen för sin brott, samtidigt som tystnadsplikten i samband med bikt upprätthölls. Brevet kan därmed, enligt Allen, sägas indikera ”en ganska tuff hållning gentemot övergrepp, snarare än en vilja att mörka dem”. Dessutom utgjorde brevet inte någon bindande norm i kyrkan, utan var snarare uttryck för vissa enskilda ledande personers uppfattningar vid den tiden (nämligen ärkebiskop Storero och bakom honom sannolikt den dåvarande chefen för Kleruskongregationen kardinal Dario Castrillion Hoyos). Allen sammanfattar med att säga att brevet från 1997 inte framstår som ett uttryck för Vatikanens dåvarande policy för pedofilövergrepp, utan snarare som ett uttryck för uppfattningen hos en förlorande sida i en intern maktkamp inom Vatikanen.

I det irländska tv-programmet behandlas bland annat fallet med prästen Tony Walsh, som fälldes av en kyrklig domstol på Irland 1992 och avsattes från prästämbetet. Men Walsh överklagade domen till Vatikanen och under tiden gjorde han sig skyldig till nya övergrepp. Även i Vatikanens process fälldes Walsh för övergreppen, men nu dömdes han istället till en tio år lång bottid i ett kloster.

Som reaktion på bland annat fallet Walsh införde de irländska biskoparna år 1996 nya riktlinjer som bland annat innebar att alla misstänkta fall av pedofilövergrepp bland präster automatiskt skulle anmälas till polisen. Enligt tv-programmet skulle Vatikanens brev från 1997 ha varit ett försök att få de irländska biskoparna att backa från regeln att alla misstankar om pedofilövergrepp automatiskt skulle anmälas till polisen. Men enligt kommentaren från påvens presstalesman är detta alltså en misstolkning av brevets syfte.

I tv-programmet behandlas också utförligt den nuvarande påvens hantering av pedofilskandalerna, både under hans tid som chef för Troskongregationen och under hans tid som påve. Det sägs i programmet att kardinal Joseph Ratzinger var en av de första i Vatikanens ledande kretsar som tog problemet med pedofilövergrepp på allvar, och att han försökte införa nya, mer snabba och effektiva sätt att ta itu med problemet, men att han motarbetades av bland andra kardinal Dario Catrillon Hoyos.

Fram till år 2001 handlades anmälningar om pedofilövergrepp bland katolska präster av Kleruskongregationen i Vatikanen, som då leddes av kardinal Castrillon Hoyos. Sedan år 2001 handläggs sådana fall, på initiativ av den dåvarande kardinal Ratzinger (den nuvarande påven Benedictus XVI) istället av Troskongregationen i Vatikanen.

Av ett nyligen offentliggjort brev (i La Civiltà Cattolica 4 dec 2010) framgår av Ratzinger redan i februari 1988 föreslog att Vatikanen skulle införa snabbare och enklare processer mot präster som misstänktes för pedofilövergrepp, så att dessa fortare kunde avsättas från prästämbetet. Ratzingers initiativ uppges ha motarbetats av bland andra kardinal Castrillon Hoyos. Så småningom ledde dock Ratzingers initiativ till att Vatikanen ändrade sin policy, så att de kyrkliga processerna mot pedofilmisstänkta präster numera går snabbare och misstankar om pedofilövergrepp anmäls till polisen.

Vatikanradion, NCR, Kathpress 2011-01-19

Ytterligare info här.

Biskop Lahham: ”Vi kommer snart att se om den nya regeringen verkligen är öppen och demokratisk”. Den katolske biskopen av Tunis, Maroun Lahham Elias, uttrycker sig försiktigt om utsikterna för en demokratisk utveckling i hans land, Tunisien. Det är ännu inte klart om landet rör sig i riktning mot en demokrati, sade han på tisdagen (18 jan) i en intervju med nyhetsbyrån „Misna“. Hittills är demokratierna i denna del av världen ”icke-existerande“ sade kyrkoledaren. Därför känns det lite oroligt för tunisierna att vara de första som prövar ett demokratiskt projekt i regionen. Men snart kommer man att se om den nya regeringen faktiskt är öppen och demokratisk. Det är nödvändigt med nyval snarast, framhåller den katolske biskopen i Tunis.

I Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano, som i sin tisdagsutgåva också återger den tunisiske biskopens kommentar till utvecklingen i landet, uttalar biskop Lahham ett kraftfullt stöd för en utveckling mot demokrati i landet. Enligt L´Osservatore Romano säger biskop Lahham att ”den tunisiska katolska kyrkans önskan är att folket återtar sin värdighet och frihet och går vidare mot ett fritt, demokratiskt och vuxet (adulto) samhälle”.

”Vad vi nu ser är ett försök att byta från en auktoritär regim till en demokratisk regim”, sade Lahham vidare i intervjun med nyhetsbyrån ”Misna”. Uppenbarligen tar den mindre korrumperade f. d. medarbetaren Zine El Abidine Ben Alis över ansvaret för att verkställa övergången. Men problemet är att under de 23 år som president Ben Ali regerade, knappast några andra ledare kunde komma fram. Desto mer nödvändigt är det med nyval snarast.

I början av demonstrationerna i Tunisien handlade det om arbetslöshet och höga levnadskostnader, sade Lahham till ”Misna“. Men den andra dagen visade det sig att politiska frågor kom mer i förgrunden. ”Mer än de ekonomiska problem som också berör många andra länder i den internationella ekonomiska krisen under dessa år, var det en önskan om frihet som tunisierna gav uttryck för, sade biskopen i intervjun på tisdagen.

Av de 10 miljoner invånarna i Tunisien tillhör endast 21 000 den katolska kyrkan. Biskop Lahham (62), som kommer från Irbid i Jordanien, var innan hans uppdrag i Tunis började år 2005 chef för prästseminariet i det latinska patriarkatet i Jerusalem i Beit Jala. Hans föregångare som katolsk biskop i den tunisiska huvudstaden var en infödd tunisier, nämligen den nuvarande patriarken av Jerusalem, Fouad Twal.

Red., / Kathpress 2011-01-18