arkiv

Månadsarkiv: maj 2011

Den katolska kyrkan i Zambia kritiseras nu av landets regering för att man försvarar homosexuella personers mänskliga rättigheter. De katolska biskoparna å sin sida hävdar att regeringen bedriver en förtalskampanj mot kyrkan eftersom man försvarar de homosexuella.

Ordföranden för de katolska biskoparna i Zambia, biskop George Lungu, offentliggjorde i dag, söndag den 29 maj, ett gemensamt uttalande av landets biskopar, som ska läsas upp i landets katolska kyrkor. I uttalandet säger biskoparna att man inte vill lägga sig i partipolitiska frågor, men att man vill tala å deras vägnar som inte har någon röst i samhället.  Man beklagar att de statliga massmedierna de senaste månaderna har bedrivit en kampanj mot katolska kyrkan för hennes försvar av de homosexuellas rättigheter. Det är tydligt, säger man, att kampanjen är koordinerad och avsedd som ett inlägg i den pågående presidentvalskampanjen. En tredjedel av landets invånare är katoliker.

I dagens uttalande beklagar biskoparna i Zambia att kyrkans morallära regelbundet framställs på ett missvisande sätt i de statliga massmedierna, som om kyrkan ville främja utbredningen av homosexualitet. I ett uttalande nyligen förklarade biskoparna att kyrkan visserligen betraktar homosexuella handlingar som en allvarlig synd, men att homosexuella personer inte får diskrimineras utan att de ska respekteras precis som andra människor. I Zambia är homosexuella handlingar förbjudna enligt lag.

Kathpress 2011-05-29

Läs mer här.

Med anledning av några kommentarer kring bloggposten om svenskkyrklig statistik häromdagen kan kanske några tillägg vara på sin plats.

En ljuspunkt i statistiken för 2010, som inte uppmärksammades i förra bloggposten, är att nedgången i andelen konfirmerade av alla 15-åringar hejdats. Även om antalet konfirmerade gått ned har denna minskning precis motsvarat minskningen i antalet 15-åringar totalt (antal födda barn minskade snabbt under mitten av 90-talet). I och med att andelen 15-åringar som är medlemmar i Svenska kyrkan dessutom sjunker, stiger till och med andelen 15-åringar i Svenska kyrkan som låter konfirmera sig (från 39,8 procent av alla tillhöriga 15-åringar 2009 till 40,6 procent av alla tillhöriga 15-åringar 2010). Tidigare har andelen 15-åringar som låter konfirmera sig minskat varje år sedan 1993, såväl i förhållande till alla 15-åringar som till tillhöriga 15-åringar. Här ses alltså ett positivt trendbrott!

Vad gäller den ökning av antalet barn i söndagsskola som rapporterats i flera media är dock värdet av den informationen mer tveksamt. Antalet barn i söndagsskola ökar visserligen, men antalet barn i såväl barntimmar som i kyrkans förskola minskar, dessutom betydligt mer än vad söndagsskolan ökar. Totalt sett ökade deltagandet i den regelbundna verksamheten något förra året, medan besöken i öppen verksamhet minskade. Det är svårt att dra några slutsatser ur detta.

Erik Åkerlund 2011-05-26

Under svåra förhållanden firade de katolska kristna i Kina på tisdagen den 24 maj Mariahögtiden ”Maria de kristnas hjälp”. Med anledning av festen ”vår kära Fru av Sheshans fest”, som den kyrkliga firningsdagen i Mittens rike kallas, vallfärdar troende till pilgrimsorten Sheshan utanför Shanghai, för att be Maria om förbön – under de kinesiska myndigheternas vakande öga, vilka redan under de senaste dagarna har låtit gripa åtskilliga av företrädarna för den Romtrogna underjordiska kyrkan för att förhindra vallfärden. Även tidigare år har många pilgrimer avvisats av myndigheterna. Enligt hjälporganisationen för förföljda kristna, Open Doors, har den regimtrogna kontrollen av kristna i Kina tilltagit som följd av omvälvningarna i Arabvärlden. Den kinesiska regimen har under senare tid ”stramat åt tyglarna”, säger Open Door-medarbetaren Daniel Ottenberg till Kölner Domradio och exemplifierar:

”Tänk exempelvis på den protestantiska kyrkan i Peking, som av sin hyresvärd blev tillsagd: ni kan inte stanna kvar här. Och nu står kyrkan med över 1 000 medlemmar bara på gatan, där de dessutom hänvisar till religionsfriheten i författningen för att bekänna sin tro. För närvarande är den kinesiska regimen mycket rädd för folksamlingar på gatorna och man stoppade gudstjänsten. Vi har sedan dess varje vecka fått rapporter om kristna som gripits; de flesta friges efter ett par dagar, men det är en sorts maktdemonstration.”

Open Doors – liksom även många kinesiska kyrkliga företrädare – förklarar den hårdnande pressen inför Mariafesten med påven Benedictus XVI:s böneuppmaning förra veckan. Påven, som själv utsett den 24 maj till världsböndag för kyrkan i Kina, uppmanade till solidaritet med kyrkan i Kina och påminde den kinesiska kyrkan dessutom om enheten med Rom. Det kinesiska utrikesdepartementet reagerade omedelbart:

”Det kom omedelbart ett ställningstagande, att religionsfriheten i Kina är helt fantastisk, vilket man på goda grunder kan betvivla. Och därför skulle jag vilja säga: Ja, detta är en reaktion på påvens tal.”

Vatikanradion 2011-05-24

I den antika staden Laodicea har turkiska arkeologer grävt fram en av världens äldsta kyrkor. Chefen för utgrävningen, Celal Simsek, uppger för den tyska katolska nyhetsbyrån KNA att kyrkan uppfördes någon gång mellan år 313 och 320, omedelbart efter att förföljelserna av de kristna upphörde i och med Milano-ediktet år 313.

Därmed är byggnaden inte bara en av de äldsta kyrkorna i hela världen, förklarar Simsek i intervjun. Till skillnad från andra kyrkor från 300-talet har denna dessutom varit täckt av jord under mycket lång tid, vilket har lett till att den bevarats i originalskick. Av den anledningen hoppas man att den ska skänka nya insikter kring kristendomens tidiga historia och kyrkoarkitekturens utveckling.

Kyrkan upptäcktes förra året tack vare underjordiska mätningar, och utgrävningarna har pågått sedan dess. Man hoppas att kyrkan efter vidare restaurationsarbeten kommer att bli möjlig att besöka från och med nästa år. Med tanke på hur viktig kyrkan är för den kristna världen kommer Turkiet kanske också att bjuda in påven Benedictus XVI till invigningen, spekulerar utgrävningens chef Simsek.

Den antika staden Laodiocea, som låg i Frygien, omnämns i Uppenbarelseboken i Nya testamentet som platsen för den sjunde kristna församlingen som får ett eget brev från Kristus. Den nuvarande staden ligger i Turkiet, nära staden Denizli.

Kathpress 2011-05-18

Sedan några år tillbaka arrangeras Jesusmanifestationen i Stockholm. Denna händelse, som samlar tusentals kristna från olika kyrkor och samfund, tycks vara ett tecken i tiden för hoppet om enandet av Kristi kropp. På flera platser i Stockholm var folk i dag församlade för att berätta om Jesus och kristen tro. Och från dessa utspridda platser samlades alla sedan i Kungsträdgården för en gemensam gudstjänst.

Katolska kyrkan var tillsammans med andra församlingar i Stockholm representerade i Fatbursparken ett stenkast från Katolska domkyrkan på Söder och i parken höll biskop Anders Arborelius ett uppskattat tal om vårt behov av våra trossyskon från andra länder och hur vi aldrig skall  tappa fokus på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkommnare.

Marschen avgick sedan med plakat och sång av en afrikansk kör, från Fatbursparken via Hornsgatan och Gamla Stan för att avslutas i Kungsträdgården.  På stora scenen framfördes musik under ledning av Frälsningsarmén, böner och olika hälsningar (bland annat från Drottning Silvia) lästes upp. Talarna och sången avlöste varandra i en och halv timme. Under några minuter tystnade hela Kungsträdgården då en video med vittnesbörd och hälsningar från förföljda kristna i Mellanöstern visades. Det berättades om förtrycket och förföljelsen av kristna i Yemen, Irak och Egypten. Hur våldets spiral aldrig verkar sluta, men också om hoppet som finns hos dem.  Hur många människor som idag verkligen samlades i Kungsträdgården i Stockholm för att delta i årets Jesusmanifestation tycks det råda delade meningar om i pressen så här i efterhand. Vad som faktiskt skedde, och det är långt mycket viktigare än det exakta antalet deltagare, var att olika människor, med olika bakgrund fick samlas i bön och vittna om Jesus Kristus, och vi gjorde det utan att frukta för vårt liv, denna frihet, som tyvärr inte gäller för alla kristna och som är så lätt att ta för given.

Fredrik J Wängström 2011-05-21

Ny statistik för år 2010 har just kommit från Svenska kyrkan. Ur denna kan man ta fram några intressanta fakta och urskilja några trender. Det mest slående är kanske att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan minskade med 8 % under förra året – från omkring 5,0 miljoner totalt under 2009 till omkring 4,6 miljoner totalt under 2010. I absoluta siffror hamnar man på ett deltagande på någonstans runt 90 000 varje söndag i Svenska kyrkan (att jämföras med cirka 25 000 i den katolska kyrkan i Sverige). Det innebär att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan ganska precis har halverats sedan 1990, då man började föra statistik över detta.

Andelen människor i Sverige som är med i Svenska kyrkan har minskat med omkring 1,3 % per år sedan år 2000, så också förra året. Exakt 70,0 % av Sveriges befolkning är numera medlemmar. Det innebär alltså att snart endast två tredjedelar av Sveriges befolkning är medlemmar, samt att med nuvarande utveckling omkring hälften av landets befolkning kommer att vara det år 2025.

Man kan vidare se ett intressant samband mellan konfirmation och dop: andelen döpta följer andelen konfirmerade med ganska precis 17 års fördröjning. Detta är knappast överraskande, givet att det borde finnas ett starkt samband mellan att konfirmeras och att senare låta döpa sina barn (vilket ju bör ske med just omkring 15 års mellanrum). Ännu i mitten av 80-talet låg andelen konfirmander av Sveriges befolkning på omkring 70 % (69,0 % år 1985); vid millenieskiftet var andelen döpta runt 70 % (70,1 % år 2002). Under 90-talet minskade dock konfirmandernas andel av 15-åringarna snabbt, något som åtföljdes av minskande andel dop under 2000-talets första decennium. I mitten av 90-talet var andelen konfirmander omkring 50 % (53,2 % år 1994); idag är andelen döpta barn i Svenska kyrkan omkring 50 % (53,7 % år 2010) av befolkningen. Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).

För att jämföra medlemstalen med den katolska kyrkan i Sverige kan man säga att Svenska kyrkan varje år minskar med nästan lika många medlemmar som katolska kyrkan i Sverige har totalt. Fast det sker ju utifrån ett medlemsantal på 6,5 miljoner medlemmar – en storleksordning som inget annat samfund i Sverige kan mäta sig med. En avgörande fråga för Svenska kyrkan torde dock vara hur den snabbt sjunkande trenden för söndagsgudstjänsten kan vändas.

Erik Åkerlund 2011-05-19

Onsdagen den 18 maj är det hundra år sedan kompositören Gustav Mahler gick ur tiden. Mahler föddes 1860 i en judisk familj i Mähren. Han studerade vid konservatoriet i Wien, där han bland sina lärare hade en annan av tidens nydanande symfoniker, Anton Bruckner. Mahler verkade som dirigent vid flera av världens ledande teater- och operascener, däribland hovoperan i Wien och Metropolitan i New York.  Mot slutet av sitt liv, 1897, konverterade han till den katolska kyrkan genom att döpas i St Ansgars kyrka i Hamburg. I Hamburg skrev han också ett av sina mest religiöst präglade verk, symfoni nr 2, Uppståndelsesymfonin.

Läs här Birgit Ahlberg Hyses artikel Kompositör före sin tid – Gustav Mahler ur senaste numret av Signum.