arkiv

anglikanska kyrkan

Första dagen på påven Benedictus XVI:s fyra dagar långa besök i Storbritannien är nu över. Man kan konstatera att han har fått en lyckad start på sin resa. Mottagandet har varit hjärtligare än många förväntat sig.

Redan på  flyget till Storbritannien svarade påven Benedictus XVI på frågor från journalister. Nyhetsbyrån Kathpress uppger att påven förklarat att han blivit chockad över antalet sexövergrepp inom kyrkan och att han känner sorg att man från kyrkans ledning inte varit tillräckligt snabb och beslutsam att vidta åtgärder för att förhindra övergreppen. ”Det är svårt att förstå hur dessa perversioner har kunnat uppstå bland dem som tjänar som präster. Kyrkans främsta prioritet måste nu vara att hjälpa offren för övergrepp”, fortsatte påven. Han kommenterade också uppgifterna om att det kommer att äga rum protester under påvens besök i England: ”I Storbritannien finns en lång historia av anti-katolicism, men man har också en lång historia av tolerans.” Från katolikerna såg han fram mot ett varmt mottagande, från andra grupper hoppades han respekt och tolerans. Läs hela intervjun med påven på planet till Storbritannien på svenska här.

Påven landade sedan vid 11.30-tiden på torsdagsförmiddagen i Edinburgh, där han togs emot av prins Charles och ledande katolska biskopar. Första officiella punkten på påvens program var mötet med drottning Elisabeth II, ett möte som verkar ha varit till bägges belåtenhet. Läs Vatikanradions reportage på svenska om mötet här. Efter lunch och samtal hos ärkebiskopen av Edinburgh firade påven klockan 18.15 en utomhusmässa i Bellahouston Park i Glasgow. Runt 65 000 personer deltog i den gudstjänsten. Påvens predikan, på engelska, finner man här.

Klockan 21 tog påven planet från Glasgow till London, där han landade på Heathrow-flygplatsen strax efter klockan 22 ikväll. Klockan 22.30 reste han i bilkortege till nuntiaturen, dvs Vatikanens diplomatiska beskickning, i London, där han övernattar. Imorgon, fredag kommer påven bland annat att träffa representanter för olika religioner, samt för politik och civilsamhälle. Och inte minst har han ett möte med överhuvudet för den Engelska kyrkan, ärkebiskop Rowan Williams.

Det är första gången en påve gör ett officiellt statsbesök i Storbritannien. Hans föregångare Johannes Paulus II besökte landet 1982, men då i form av ett så kallat pastoralbesök. På programmet denna gång står bland annat möten med drottning Elisabeth, premiärminister David Cameron och den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams. Påven kommer också att tala i det brittiska parlamentet. På söndag avslutas påvens besök med dess religiösa höjdpunkt: saligförklaringen av den brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman (1801–1809). Här finns en kort biografi om vem kardinal Newman var.

Signum rapporterar  på sin hemsida kontinuerligt om påvens besök under de kommande dagarna, bland annat med specialrapporter från medarbetare på plats. Vi lägger också ut artiklar med bakgrundsinformation som får användas fritt av journalister. Se det fullständiga programmet för påvens besök i Storbritannien här.

Ulf Jonsson 2010-09-16, kl 23.10

America Magazine, som ges ut av jesuitorden och som är Signums systertidskrift i USA, överlämnade i måndags, den 25 januari, tidskriftens årliga hederspris – Campion Award – till ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen. I motivationen för valet av pristagare heter det att Rowan Williams får priset eftersom ”han är en vitt uppskattad forskare, teolog, ekumen, herde, professor och poet, som bland annat skrivit om helgonens liv och om religiös identitet.”

Ärkebiskop Williams tackade vid mottagningsceremonin för priset genom att tala om behovet av ”en martyrskapets ekumenik” och om förhållandet mellan Shakespeare och Edmund Campion. (Edmund Campion var en brittisk jesuit som led martyrdöden i reformationstidens England.)

Att America Magazine beslutat att ge sitt hederspris till ledaren för den världsvida Anglican Communion är en mycket tydlig ekumenisk gest, som visar att tidskriftens redaktion hoppas på att det ekumeniska närmandet mellan den katolska och den anglikanska kyrkan ska fortsätta att bära frukt framöver. Priset överlämnades i tidskriftens lokaler vid 5th Avenue på Manhattan i New York av chefredaktören för America Magazine, Drew Christiansen S.J. En ljudfil från själva ceremonin finns på internet under denna adress.

Ulf Jonsson 2010-01-27

Idag blev resplanerna för påven Benedictus XVI:s besök i England nästa år kända för allmänheten, via den italienska katolska nyhetsbyrån SIR. Därmed är det också klart vilken dag som saligförklaringen av kardinal John Henry Newman (1801-1890)  kommer att äga rum. Påvens besök i England är planerat att äga rum den 16:e till 19:e september 2010.  På besökets sista dag kommer saligförklaringen av kardinal Newman att firas inom ramen för en stor utomhusmässa, förmodligen på flygplatsen i Coventry.

I de preliminära, och från Vatikanen hittills inte officiellt bekräftade resplanerna, lär dessutom bland annat ingå att påven ska hålla ett tal i det brittiska parlamentet i London.  Det var på den platsen som Thomas Morus (1478-1535) dömdes till döden för sitt fasthållande vid den katolska tron i reformationstidens England. Även ett besök hos drottning Elisabeth II i Buckingham Palace står på programmet.

En grupp katolska biskopar från England och Skottland var i Rom under förra veckan för att planera det kommande påvebesöket. Från den brittiska regeringens sida sköts förberedelserna av en kommission under ledning av kabinettssekreterare Gus O’Donnell.

Om det nu alltså blir påven själv som genomför saligförklaringen av kardinal Newman, så innebär detta ett undantag från den normala ordningen, som numera är att saligförklaringar leds av ett påvligt sändebud. Men Benedictus XVI sägs ha en särskilt stor personlig uppskattning för den intellektuellt skarpsinnige teologen John Henry Newman, som konverterade från den anglikanska till den katolska kyrkan.

Kathpress 2009-12-15

Efter valet häromdagen av den öppet lesbiska Mary Glasspool till ny hjälpbiskop i Los Angeles har överhuvudet för den anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams i Canterbury, öppet visat sin irritation och oro över beslutet.  Williams förklarar i ett uttalande att valet av Glasspool ”väcker mycket allvarliga frågor inte bara för den episkopala kyrkan i USA utan för hela den världsvida anglikanska gemenskapen”.  Det är första gången en öppet lesbisk kvinnlig präst valts till biskop i den anglikanska kyrkan.

Ärkebiskop Rowan Williams säger i sitt uttalande att valet av Glaaspool innebär en skada för de inomkyrkliga relationerna i den anglikanska gemenskapen. Han framhöll samtidigt att beslutet först behöver bekräftas av de övriga stiftsbiskoparna i USA för att vinna laga kraft.

Den 55 år gamla Mary Glasspool lever sedan 1988 i ett lesbiskt förhållande tillsammans med en kvinnlig anglikansk teolog. Glasspool valdes med 203 ja-röster och 153 nej-röster. Om valet bekräftas av de övriga biskoparna är det meningen att biskopsvigningen ska äga rum den 15 maj. Vigningen ska förrättas av den ledande kvinnliga biskopen i den amerikanska episkopalkyrkan, Catharine Lefferts Schori.

Präst- och biskopsvigningar av öppet homosexuella personer är en mycket kontroversiella stridsfråga inom den anglikanska gemenskapen allt sedan år 2003, då den öppet homosexuelle Gene Robinson vigdes till biskop i den episkopala kyrkan i New Hamphire.

I amerikanska medier spekuleras nu om beslutet i Los Angeles kommer att förorsaka en ny våg att konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan, inom ramen för de nya strukturer för kollektiva konversioner som påven Benedictus XVI lanserade i oktober.

Kathpress 2009-12-07

Redan under måndagen, den 23 november, började upptakten för fortsättningen av den officiella ekumeniska dialogen mellan den anglikanska och den katolska kyrkan. Upptaktskonferensen pågår i tre dagar och hålls i Rom, hos det Påvliga rådet för de kristnas enhet. Konferensens uppgift är att förbereda den tredje fasen av den internationella anglikansk-katolska kommissionens (ARCIC) överläggningar.

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, träffade i lördags påven Benedictus XVI i ett längre privat samtal. Båda beskrev efteråt mötet som ”hjärtligt” och bekräftade att de ekumeniska samtalen mellan be bägge kyrkorna kommer att fortsätta.
ARCIC-kommissionen började sitt arbete redan 1970. Den första fasen av överläggningar pågick fram till 1981 och behandlade främst frågor om förståelsen av eukaristin och synen på kyrkans ämbeten. Den andra fasen pågick mellan 1983 och 2003.

Efter mötet med påven i lördags förklarade ärkebiskop Rowan Williams i en intervju med Vatikanradion att den tredje fasen av ekumeniska överläggningar behöver ta itu med flera svårlösta frågor, som exempelvis synen på påvens roll i kyrkan och frågan om kvinnliga präster. Rowan förväntade sig inte att det blir lätt att finna konsensus i dessa frågor, men han underströk samtidigt att han finner det glädjande att påven så tydligt ställer sig bakom att fortsätta den ekumeniska dialogen med den anglikanska kyrkan.

Även påvens senaste dokument om ett förenklat förfarande för korporativa konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan kom upp i samtalet i lördags mellan påven och ärkebiskop Williams. I sin intervju med Vatikanradion sade Williams följande om just den frågan. ”Jag ville förstås ge uttryck för mitt missmod över det sätt på vilket konstitutionen ‘Anglicanorum coetus’ blev offentliggjord. Många anglikaner, inklusive jag själv, känner sig undrande över omständigheterna under vilka dokumentet blev publicerat, däremot inte så mycket över själva dess innehåll. Jag uttryckte min personliga uppfattning om detta till påven, och jag hade intrycket av att han lyssnade med ett mycket vänligt sinnelag.”

Ärkebiskop Williams tog i radiointervjun också avstånd från att det nya påvliga dokumentet vore ett slags överraskningsanfall mot den anglikanska kyrkan: ”Människor blir romersk-katolska därför att de vill bli romersk-katolska, eftersom deras samvete bjuder dem att göra så, eftersom de tror att det är Guds vilja att de bör göra så. Och jag önskar dem Guds välsignelse för deras steg. Jag menar inte att man ska uppfatta det nya dokumentet som ett försök från den katolska kyrkans sida att ”fiska själar” i andra samfund, det tror jag inte alls är falllet.”
Kathpress 2009-11-23

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, är just nu under dessa dagar på besök i Rom. Den ursprungliga anledningen till besöket är firandet av 100-årsdagen av födelsen av kardinal Johannes Willebrands, en av den internationella ekumeniska rörelsens pionjärer.

Jesuitordens universitet i Rom, Gregoriana, anordnar ett symposium med anledning av hundraårsdagen av Willebrands födeöse, och en av huvudtalarna är kardinal Walter Kasper, chef för det Påvliga rådet för kristen enhet. Tillsammans med Rowan Williams deltar också kardinal Kasper i en ekumenisk vespergudstjänst på fredagskvällen i ”Oratorio del Caravita”, ett centrum för engelsktalande kristna i Rom.

Ärkebiskop Rowan Williams besök i Rom pågår från torsdag till söndag. Rowan Williams har i sin delegation med sig ekumenikexperten

Christopher Hill, biskop av Guildford. Under sitt besök kommer de båda anglikanska biskoparna att träffa flera högt uppsatta representanter för olika institutioner i Vatikanen.

Imorgon, lördag den 21 november, ska Rowan Williams träffa påven Benedictus XVI till ett privat möte mellan fyra ögon. Ett av de centrala samtalsämnena blir säkert de nya regler som påven häromveckan genom dokumentet ”Anglicanorum coetibus” utfärdade för anglikaner som önskar konvertera till den katolska kyrkan.

Det är tredje gången Rowan Williams besöker Benedictus XVI. De båda föregående besöken ägde rum i november 2006 och i maj 2008.

Kathpress 2009-11-20

Benedictus XVI har den 4:e november utfärdat en apostolisk konstitution, Anglicanorum coetibus, där han öppnar möjligheten för anglikaner att korporativt ansluta sig till den katolska kyrkan. En ny organisationsform inrättas, kallad ”personalordinariat”, som står under Troskongregationen. Ett ordinariat liknar ett stift men står under ledning av en ordinarius som kan vara antingen biskop eller präst. Ordinarius utses av påven och kommer att få befogenhet att upprätta nya församlingar, inrätta seminarier för prästutbildning och godkänna nya kloster. Vid sin sida har han ett styrande råd som består av sex präster och som deltar i besluten. Ordinariaten skall också ha ansvar för sin egen ekonomi.

Denna anordning är till för hela grupper som önskar övergå till den katolska kyrkan, men även enskilda personer kan ansluta sig till någon av dem. Konstitutionen har tillkommit på begäran av en sådan grupp, Traditional Anglican Communion (TAC), som skilde sig från den anglikanska kyrkogemenskapen redan 1991. Den gruppen sägs ha omkring 400 000 medlemmar och finns runtom i det forna brittiska imperiet. TAC:s ledare, biskop John Hepworth i Australien har redan tackat ja till påvens erbjudande med stor tillfredsställelse.

Från anglikanskt håll har man framför allt lagt fram två önskemål: att man i gudstjänsten får bibehålla vissa traditionella anglikanska bruk och att redan gifta anglikanska präster skall kunna få katolsk prästvigning. Det första vållar inga svårigheter. Ifråga om det andra önskemålet heter det i den påvliga konstitutionen att celibatet skall vara norm också inom ordinariaten, men att prästvigning av gifta män kan ske under vissa omständigheter. Ett lite mer oväntat medgivande, mer symboliskt än praktiskt, är att gifta anglikanska biskopar som övergår till den katolska kyrkan visserligen inte kan bli biskopsvigda, men att de skall få rätt att behålla sin titel och också att bära biskopliga insignier.

Per Beskow 2009-11-10