arkiv

Arborelius

Sedan några år tillbaka arrangeras Jesusmanifestationen i Stockholm. Denna händelse, som samlar tusentals kristna från olika kyrkor och samfund, tycks vara ett tecken i tiden för hoppet om enandet av Kristi kropp. På flera platser i Stockholm var folk i dag församlade för att berätta om Jesus och kristen tro. Och från dessa utspridda platser samlades alla sedan i Kungsträdgården för en gemensam gudstjänst.

Katolska kyrkan var tillsammans med andra församlingar i Stockholm representerade i Fatbursparken ett stenkast från Katolska domkyrkan på Söder och i parken höll biskop Anders Arborelius ett uppskattat tal om vårt behov av våra trossyskon från andra länder och hur vi aldrig skall  tappa fokus på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkommnare.

Marschen avgick sedan med plakat och sång av en afrikansk kör, från Fatbursparken via Hornsgatan och Gamla Stan för att avslutas i Kungsträdgården.  På stora scenen framfördes musik under ledning av Frälsningsarmén, böner och olika hälsningar (bland annat från Drottning Silvia) lästes upp. Talarna och sången avlöste varandra i en och halv timme. Under några minuter tystnade hela Kungsträdgården då en video med vittnesbörd och hälsningar från förföljda kristna i Mellanöstern visades. Det berättades om förtrycket och förföljelsen av kristna i Yemen, Irak och Egypten. Hur våldets spiral aldrig verkar sluta, men också om hoppet som finns hos dem.  Hur många människor som idag verkligen samlades i Kungsträdgården i Stockholm för att delta i årets Jesusmanifestation tycks det råda delade meningar om i pressen så här i efterhand. Vad som faktiskt skedde, och det är långt mycket viktigare än det exakta antalet deltagare, var att olika människor, med olika bakgrund fick samlas i bön och vittna om Jesus Kristus, och vi gjorde det utan att frukta för vårt liv, denna frihet, som tyvärr inte gäller för alla kristna och som är så lätt att ta för given.

Fredrik J Wängström 2011-05-21

Annonser

Idag, lördagen den 26 februari, offentliggör Stockholms katolska stift sin egen utredning om katolska prästers sexuella övergrepp mot barn. I en intervju i Tv4 nu på lördagsmorgonen redogjorde stiftets biskop Anders Arborelius för resultatet av utredningen. Samtidigt presenterar det katolska stiftet på sin hemsida stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar.

Av den nu färdiga utredningen framgår att fyra anmälningar om övergrepp har inkommit till stiftsledningen. Övergreppen ska enligt anmälarna ha begåtts av katolska präster i Sverige från år 1943 fram till början av 1960-talet. Samtliga fyra fall är sedan länge preskriberade enligt svensk straffrätt. Men biskop Anders Arborelius har varit angelägen om att i möjligaste mån få klarhet om vad som har ägt rum, och han har därför tillsatt en egen utredning om saken.

I tre av fallen har utredningen kunnat bekräfta att anmälarna har utsatts för sexuella övergrepp av en präst. Det första fallet gäller ett övergrepp på en pojke begånget år 1943 av en präst som avled 1960. Det andra fallet avser flera övergrepp begångna under slutet av 1950-talet av en präst vars identitet inte har kunnat fastställas. Det tredje fallet gäller flera övergrepp mot två tonårsflickor begångna mot slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet av en präst som pensionerades i mitten av 1990-talet. Prästen är fortfarande i livet, men anmälaren vill inte medverka i en fortsatt kyrkorättslig utredning mot prästen ifråga. I det fjärde fallet har anmälarens berättelse inte kunnat bekräftas av utredningen.

Se intervjun med biskop Anders Arborelius på Tv4Play.

Läs rapporten om stiftets utredning på stiftets hemsida.

Biskop Arborelius har bett flera externa organisationer och även den svenska regeringen att utse representanter att delta i utredningsarbetet, för att på så sätt få en extern kontroll av att utredningsarbetet genomförs på ett korrekt sätt. Samtliga tillfrågade organisationer och även regeringen har dock avböjt att utse någon representant till utredningen, i regeringens fall med den ansvariga ministerns motivering att man har fullt förtroende för stiftets eget utredningsarbete.

Biskop Anders Arborelius publicerar idag ett särskilt brev med anledning av utredningen, där han än en gång framför sin bön om förlåtelse och sitt beklagande av det lidande som offren för övergreppen har utsatts för. Sexuella övergrepp mot minderåriga är ett fruktansvärt brott, skriver biskopen i sitt brev och tillägger: ”Kyrkan måste alltid ställa sig på offrets sida och göra allt vad som är möjligt för att upprätta dem som skadats på detta sätt.” Han skriver också i brevet att stiftet kommer att ge en penninggåva till Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, för att stödja deras arbete.

Läs biskop Anders brev i sin helhet på stiftets hemsida.

Red., lördag 2011-02-26

Sveriges kristna råd, SKR, kräver i dag, måndag, i ett gemensamt uttalande undertecknat av bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och den katolske biskopen av Stockholm, Anders Arborelius, att Sverige stoppar tvångsavvisningarna av etniska och religiösa minoriteter från Irak. I uttalandet heter det bland annat:

Sverige planerar att avvisa ytterligare ett antal irakier till Irak den 19 januari. Flertalet kommer från de centrala områden som UNHCR och erkända mänskliga rättighets-organisationer alltjämt hävdar är farliga att tvångsavvisa till. En del tillhör etniska eller religiösa minoriteter. Iraks egen migrationsminister har också nyligen vädjat till Sverige att upphöra med tvångsavvisningar med hänsyn till Iraks mottagningsförmåga och det sköra läget i landet. (…) Sveriges Kristna Råd kräver att de ansvariga svenska myndigheterna visar stor lyhördhet inför den uppkomna situationen. Såväl rättssäkerheten som hänsynen till möjligheterna att skapa en varaktig fred i ett mångreligiöst Irak fordrar detta. Sist men inte minst har vi även ett ansvar för de utvisningshotades liv och säkerhet. Sveriges Kristna Råd anser att tvångsavvisningar – särskilt av etniska och religiösa minoriteter från Irak – bör upphöra i nuläget.

Läs hela uttalandet här.

Red., 2011-01-17

Under kommande vecka samlas ordförandena i de katolska biskopskonferenserna runt om i Europa till en fyra dagars konferens i Kroatiens huvudstad Zagreb. Det rör sig om det årliga plenarmötet, där Europas ledande katolska biskopar samlas för att diskutera gemensamma angelägenheter för den katolska kyrkan i Europa. Värd för mötet är Rådet för de europeiska biskopskonferenserna, CCEE, som har sitt säte i Brüssel.

Årets plenarmöte börjar nu på torsdag den 30 september och pågår fram till söndag den 3 oktober. På dagordningen står bland annat frågor om Europas demografiska utveckling, om migrationsfrågor, samt om familjens betydelse i samhället och kyrkan.

Med bland deltagarna vid mötet finns exempelvis kardinal Angelo Bagnasco som representerar biskoparna i Italien, kardinal Peter Erdö, som representerar biskoparna i Ungern, kardinal Christoph Schönborn som representerar biskoparna i Österrike, kardinal Andre Vingt-Trois, som representerar biskoparna i Frankrike, kardinal Antonio Rouco Varela, som representerar biskoparna i Spanien, samt kardinal Marc Quellet, den nyutnämnde chefen för Vatikanens biskopskongregation. De katolska biskoparna i Norden representeras av ordföranden i Nordiska biskopskonferensen, biskop Anders Arborelius från Stockholm.

På fredag, den 1 oktober, tas biskoparna emot i audiens hos Kroatiens president Ivo Josipovic. Kroatiens statsminister avlägger ett besök hos biskoparna i samband med att konferensen öppnas i Zagreb dagen innan.  På söndag förmiddag, den 3 oktober, firar de församlade biskoparna en festgudstjänst i katedralen i Zagreb.

Kathpress 2010-09-24

Under det gångna veckoslutet, den 10–13 juni, var chefredaktörerna för Signums europeiska systertidskrifter samlade till konferens här i Sverige – närmare bestämt på Sigtunastiftelsen. Sedan flera årtionden tillbaka brukar de ansvariga för de av jesuitorden utgivna europeiska kulturtidskrifterna träffas en gång om året till ett möte någonstans i Europa. Syftet är att underlätta kontakterna mellan tidskrifterna, och att utbyta informationer och synpunkter om aktuella aspekter av det kyrkliga och kulturella livet i Europa.

Kanske är det inte så många av Signums läsare som brukar tänka på att Signum har en rad systertidskrifter runt om Europa. Men Signums läsare får regelbundet avkastning från detta europeiska samarbete under årets lopp i form av översättningar av artiklar från de andra tidskrifterna.  Tidskrifterna har en gemensam hemsida, Eurojournals, där man hittar vidare till olika tidskrifternas egna hemsidor. Somliga av tidskrifterna är traditionsrika kulturbärarare i sina hemländer, med över 100 år på nacken, som franska Études eller italienska La Civiltá Cattolica, medan andra är relativt nystartade, som ungerska A Szív.

Vid årets konferens i Sigtuna fanns 14 av de sammanlagt 18 tidskrifterna på plats. Det innebär en bred europeisk pallett, från Kroatien i öst till Irland i väst, från Italien i syd till Sverige i norr. Denna gång deltog dessutom chefredaktören för jesuiternas kulturtidskrift i Chile, Mensaje, i mötet. Mensaje driver även en flerspråkig nättidskrift Mirada Global, som särskilt bevakar vad som händer inom kyrka och kultur i Latinamerika.

Biskop Anders Arborelius och Sveriges miljöminister Andreas Carlgren deltog också i årets möte med var sitt föredrag, med efterföljande diskussion. Genom biskop Anders fick redaktörerna en ordentlig inblick i den katolska kyrkans situation här i Sverige. Miljöminister Carlgren redogjorde för miljöfrågornas utveckling efter klimatmötet i Köpenhamn och presenterade dessutom sina egna tankar kring kyrkans möjliga bidrag till miljöfrågorna. En del av dessa tankar finns också i en intervju med miljöministern i nästa nummer av Signum, som utkommer nu på fredag.

Ulf Jonsson 2010-06-15

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, var idag, lördag den 8 maj, gäst i Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio.

I intervjun kommenterade biskop Anders en lång rad frågor i samband med de övergreppsskandaler som skakat kyrkan runt om i världen och på senare tid också här i Sverige. På frågan om vad som ligger bakom sådana övergrepp hänvisade biskopen bland annat till psykiska problem och alkoholism.

I intervjun sade biskopen att det nu är fyra fall som är föremål för utredning inom katolska kyrkan i Sverige . I ett fall som går tillbaka till 40-talet har man hittat uppgifter i stiftets arkiv som styrker anklagelserna om övergrepp. I två fall rör det sig om präster som fortfarande är i livet, men ingen av dem är längre i tjänst.

En stor del av intervjun handlade om det dilemma som biskopen själv hamnat i mellan kravet på tystnadsplikt och kravet på öppenhet i ett ärende som fått stor uppmärksamhet i svenska medier. Biskopen framhöll att det var svårt att veta hur han skulle hantera fallet, eftersom han fått informationen både på konfidentiell väg och på annat sätt. Själv menade han i intervjun att han varit försumlig, men att han nu överlåter åt en insynskommission att bedöma om han gjort något allvarligt fel.

På frågan om det nu föreligger några ytterligare nya fall som ännu inte blivit offentligt kända svarade biskopen:

– ”Jag har hört rykten, förmodanden, andrahandsuppgifter som kanske kan styrka vissa av de fall vi har. Men jag har alltså ingen total bild av det hela.”

Så det är fyra fall och inga flera?

– ”Vi har alltså fyra fall att utreda.”

Biskopen framhöll också att han anser att svenska massmedier i stort sett berättat sakligt om övergreppen, även om det på sina håll förekommit ensidigheter och särskilt negativa ordval i sättet att beskriva övergrepp i just katolska sammanhang, jämfört med övergrepp i andra sammanhang.

Hör hela intervjun med biskop Anders här.

Ulf Jonsson 2010-05-08

Idag publicerar Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet där han utförligt kommenterar övergreppen på minderåriga begångna av katolska präster runt om i världen. Han skriver att kyrkan ofta hanterat dessa upprörande och tragiska händelser på ett dåligt sätt och han ber på kyrkans vägnar de drabbade om förlåtelse. I artikeln kommenterar han också sitt eget handläggande av de anmälningar som inkommit mot katolska präster i Sverige. Han försäkrar att katolska kyrkan i Sverige kommer att göra allt för att utreda vad som har skett och för att de skyldiga ska ställas till svars.

Ulf Jonsson 2010-05-05