arkiv

EU

Ordenskvinnor och ordensmän från Österrike är internationella föregångare i kampen mot människohandel. Med anledning av ”Den europeiska dagen mot människohandel” den 18 oktober fäster de uppmärksamheten på de dramatiska effekterna av dessa förbrytelser. ”Enligt FN är handeln med människor den tredje största och snabbast växande formen av organiserad kriminalitet”, förklarar Lukas Korosec, projekttalesman för Salvatorianerorden i ett samtal med Kathpress. ”Ordensfolk förenar sina krafter i globala nätverk och erbjuder bl.a. psykosocialt stöd och en säker tillflykt.”

Den 18 oktober kommer salvatorianer att sätta upp ett informationsbord i Michaeli kyrkan i Wien och där informera om människohandeln och kampen mot den.

Enligt en studie från Internationella Arbetsorganisationen, ILO, finns det runt om i världen ca. 12,3 miljoner människor i tvångsarbete och av dessa är c. 2,4 miljoner offer för människohandel. FN har uppskattat att varje år tvingas omkring 500 000 kvinnor till prostitution i Europa. I Wien är omkring 75 procent av alla prostituerade tvångsrekryterade.

Enligt Korosec kommer de flesta offren för människohandeln från utlandet, t.ex. från EU:s medlemsstater Rumänien eller Bulgarien, eller också från länder som Nigeria eller Filippinerna. ”De lockas till Österrike eller Tyskland med förhoppningar om att finna lyckan i ’den gyllene västern’.” sade Korosec i samtal med Kathpress: ”Fattigdomen i deras hemländer tvingar dem i någon mån att ge sig iväg. Det finns alltså ett konkret samband mellan fattigdom, arbetslöshet och människohandel.”

Kathpress 2011-10-14

För några år sedan väckte ett uppmärksammat fall i svensk sjukvård allmän debatt. Det rörde sig om ett par som önskade en ultraljudsundersökning innan deras barn var fött, för att få dess kön bestämt med den uttalade målsättningen att låta abortera fostret om det var det oönskade könet – en flicka. Detta ska ha upprepats, trots att det rörde sig om helt friskt foster. Detta utvecklades till en märklig diskussion med uppenbara skygglappar i ett land där man sedan 1970-talet uppfattat fria aborter som en laglig rättighet, som aldrig kunde ifrågasättas. Även socialministern lyfte fram frågan. Antalet fall i Sverige är inte känt, men enligt den välmeriterade medicinska tidskriften The Lancets har mellan 4 och 12 miljoner flickor aborterats enbart i Indien de senaste 30 åren. Inte minst från Indien är fenomenet alltså mycket väl känt, men även i Kina, Vietnam och andra länder i Bortre Asien tycks situationen vara en realitet trots förbud i vissa länder. Det är dock oerhört svårt att få en uppfattning om hur många flickor det gäller, men egentligen saknar det betydelse i en situation där varje enskilt fall borde vara ett för mycket.

Enligt ett förslag till resolution från Europarådets kommitté för jämställdhet skall sjukvården nu få riktlinjer som inskränker möjligheten för gravida kvinnor att få veta vilket kön deras ofödda barn har. Den föreslagna resolutionen är tänkt att bidra till att begränsa antalet selektiva aborter på grund av kön.

Utkastet till resolutionen efterlyser en presentation av orsakerna till den skeva fördelningen i länderna och föreslår att könsselektion endast bör tillåtas för att undvika allvarliga, ärftliga sjukdomar som bara drabbar barn av ett visst kön. I diskussionen ställs även krav på att höja kvinnans status. Resolutionen riktar sig till samtliga 47 medlemsstater i Europarådet, länder som sinsemellan inrymmer betydande skillnader i synen på reproduktiv hälsa, livets början, reproduktiva tekniker med mera och har sina rötter i helt olika religiösa traditioner.

Utredningen inför resolutionen pekar på omfattande sociala konsekvenser av fosterdiagnostik och könsselektiva aborter: en obalans i befolkningen, som kan skapa svårigheter för män att hitta fruar, leda till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som påtvingad prostitution, trafficking för äktenskap eller sexuellt utnyttjande, att en skev syn på människovärdet legitimeras och så vidare.

Resolutionen har godkänts på kommitténivå och kommer att diskuteras av de 318 ledamöterna i den parlamentariska församlingen i oktober. Det uppges att man överväger att ”rekommendera offentliga sjukhus att träna vårdpersonal i att undanhålla information om fostrets kön, eller åtminstone se till att denna information ges på ett positivt sätt, oberoende av fostrets kön”.

Om resolutionen antas i oktober, så kommer rekommendationerna att skickas till ministerkommittén, som beslutar om att utse en kommitté för att väcka talan i frågan. Rekommendationer som lagts fram av Europarådet är inte bindande, men har inflytande på den politik som antas av medlemsländernas regeringar.

Hur detta tas emot i Sverige är oklart, inte minst p.g.a. den tystnad som omger abortfrågan. Man kan snarare förvånas över den mediestorm som väcktes 2009 utifrån ett enda enskilt fall. Socialstyrelsens reaktion vid sitt plötsliga uppvaknande var då att vilja inskränka möjligheterna till fostervattenprov där barnets kön kan ses. Det är dock svårt att se hur man med lagligt stöd ens skulle kunna undanhålla information om barnets kön i ett land där aborter legaliserats, vilket också etikern Torbjörn Tännsjö har påpekat.

Tanken på begränsningar av könsselektiva aborter kan leda fel och diskussionen hindras av de mentala skygglapparna, då man dessutom ändå kan ”köpa” sig det man vill på privata ultraljudsmottagningar eller utomlands – resultat av en allt mer gränslös värld och att synen på människan som patient inom sjukvården ändrats till att där tas emot som en ”kund”. De flesta inser därför att utvecklingen mot selektiva aborter är något som är mycket svårt att hindra. Den är en direkt följd av hela idén om den fria aborträtten och en förändrad syn på människovärdet. Det vore snarare där diskussionen borde få sin tyngdpunkt.

Bengt Säfsten 2011-09-27

Den katolske biskopen Álvaro Ramazzini från Guatemala besöker Stockholm den 15–18 september. Under sitt besök i Stockholm deltar biskop Ramazzini i ett öppet seminarium om mänskliga rättigheter i Guatemala, som ordnas på Ersta Diakoni & Konferens i morgon kväll, torsdag den 15 september. Ramazzini är inbjuden av Kristna Fredsrörelsen som arbetar för att stödja människorättsförsvarare i bland annat Guatemala och södra Mexiko. I dag, onsdagen den 14 september, höll biskopen en presskonferens i Brüssel om situationen i Guatemala.

Den katolska kyrkan i Guatemala kräver att EU i större utsträckning ska beakta mänskliga rättigheter när investeringar görs i det centralamerikanska landet. EU bör verka för att både urbefolkningens rättigheter skyddas och internationella arbetsrättskonventioner iakttas. Det begärde biskop Álvaro Ramazzini (från stiftet San Marcos i Guatemala) på onsdagen, den 14 september, vid en presskonferens i Brüssel. Biskopen, som också är ordförande för biståndsorganisationen Caritas i Guatemala, uttryckte sin oro över att frihandelsavtalet mellan EU och Guatemala främjar en nyliberal ekonomisk politik, vilken har lett till ökad fattigdom under de senaste åren.

Ramazzini berättade att bland andra italienska och spanska energiföretag är verksamma i Guatemala och att deras verksamhet har gett upphov till bitvis våldsamma protester från ortsbefolkningen. Dessutom äger pensionsfonder i flera EU-länder andelar i kanadensiska företag, som har brutit guld, silver och nickel i Guatemala och som i samband därmed har förorsakat omfattande skador på miljön.

Den nuvarande lagstiftningen i Guatemala innebär knappast något skydd för den lokala befolkningen, utan den gynnar endast utländska investerare, hävdar biskopen. De utländska företagen tillför visserligen visst kapital genom skatter, men bidrar ändå knappast till en förbättring av ekonomin och de sociala förhållandena i landet.

Ramazzini underströk att strukturella reformer är nödvändiga om den växande klyftan mellan fattiga och rika i Guatemala ska kunna minskas. För närvarande lever 60 procent av landets befolkning i fattigdom. 40 procent lever i extrem fattigdom. I urbefolkningen är nästan alla barn undernärda. Allt fler människor försöker därför utvandra till Mexiko eller till USA, trots att i synnerhet USA som regel skickar tillbaka ekonomiska flyktingar till sina hemländer.

Red. 2011-09-14; Kathpress 2011-09-14

Igår, måndag den 21 februari, var EU:s 27 utrikesministrar samlade för överläggningar i Bryssel. Man gjorde bland annat ett gemensamt uttalande för religionsfrihet och man fördömde våld och diskriminering mot religiösa minoriteter, på bakgrund av exempelvis den senaste tidens våld mot kristna minoriteter i arabvärlden. I ett särskilt extra uttalande fördömde EU:s ”utrikesminister” Cathrine Ashton mordet på den katolske prästen Marek Rybinski i Tunisien i fredags. I svenska medier har dessa uttalanden hittills knappast fått någon uppmärksamhet alls.

I utrikesministrarnas uttalande från igår nämns särskilt den senaste tidens våld mot kristna och attentat mot kyrkor, liksom attentat mot muslimska pilgrimer. Man framhäver vidare att religionsfrihet är en universell frihet som alla människor har rätt till. Man säger också att EU nu ska förstärka sina insatser för att skydda religiösa grupper som förföljs, bland annat genom  samordnade initiativ tillsammans med FN och andra internationella organisationer.

Initiativet till det nya uttalandet togs av Italien, Frankrike, Polen och Ungern. Redan för tre veckor sedan var frågan uppe på bordet, men då misslyckades utrikesministrarna med att komma överens om ett gemensamt uttalande, på grund av motstånd från flera av EU:s utrikesministrar. Hur Sverige har agerat i frågan framgår inte av uttalandet. I uttalandet framhålls också vikten av att motverka religiöst motiverat våld.

Redan den 16 november 2009 gjorde EU:s utrikesministrar ett uttalande i frågan och man uppmanade då Cathrine Ashton att ge frågan större uppmärksamhet. Samma uppmaning upprepas nu igen till Ashton i det nya uttalandet. Läs hela den nya resolutionen på sidan 13 i detta dokument från EU.

Ulf Jonsson 2011-02-22

Idag, måndag den 19 juli, träffar EU:s högsta ledning, med EU-kommissionens president Jose Barroso, EU-rådspresident Herman van Rompuy och Europaparlamentets president Jerzy Buzek i spetsen, samman med 20 ledande företrädare för Europas stora religiösa samfund.

Katolska kyrkan representeras av den ungerske kardinalen Peter Erdö, den holländske biskopen Adrianus van Luyn, samt italienskan Flamina Giovanelli från Påvliga rådet ”Iustitia et Pax” i Rom. Bland de övriga deltagarna märks den ortodoxe metropoliten Emmanuel Adamakis, den franske överrabbinen Gilles Bernheim, samt rektorn för den stora moskén i Paris, Dalil Boubakeur.

EU har utlyst 2010 som ett år för fattigdomsbekämpning. Meningen är att dagens överläggningar ska handla om hur de religiösa samfunden kan hjälpa EU att uppnå sitt mål att minska antalet fattiga i EU med 20 miljoner fram till år 2020.

Mötena mellan EU:s ledning och ledarna för Europas stora religiösa samfund har ägt rum årligen sedan 2007.

Kathpress 2010-07-19

Igår, torsdagen den 11 februari, var en historisk dag för relationerna mellan EU och kyrkorna i Europa. I Wien genomfördes nämligen på torsdagen det första officiella dialogmötet mellan representanter för kyrkorna i Europa och EU:s ministerråd. Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december, föreskriver att representanter för de stora kyrkorna ska träffa representanter för EU:s ledning till regelbundna möten. Denna gång representerades den katolska kyrkan av den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn, den ortodoxa kyrkan av den rumänske biskopsvikarien Nicolae Dura, och den lutherska kyrkan av den tyske biskopen Michael  Bünker. Även ytterligare några andra kyrkor var representerade vid mötet. EU:s delegation leddes av EU-ministern för europeiska och internationella angelägenheter, Michael Spindelegger. På dagordningen stod bland annat frågor om asyl och migration, religionsfrihet och religiösa symboler i statliga skolor.

EU har självt framhävt kyrkornas viktiga roll i Europa framhöll biskopsvikarie Dura, och han hänvisade till ett uttalande av Europaparlamentets talman, Jerzy Buzek. Denne underströk nyligen i ett tal att solidaritet och sammanhållning är väsentliga för EU, och att kyrkornas roll därför har lyfts fram i Lissabonfördraget genom en särskild ”dialogklausul”. EU-minister Spindelegger bekräftade å sin sida samma sak i sitt tal. För honom är kyrkorna och de religiösa gemenskaperna en ”integrerad del av den europeiska historien och den europeiska identiteten”. ”En tydlig röst från kyrkorna är av stor betydelse, inte bara för den europeiska enheten, utan också för att stärka acceptansen för unionen hos befolkningen,” förklarade Spindeldegger i ett av sina inlägg.

Kyrkorna är bekymrade över behandlingen av asylsökande

Kyrkorna följer noga och med oro utvecklingen på området ”asyl och migration” förklarade Dura. Asylsökanden som söker skydd mot förföljelse, och därför behöver hjälp, får i den offentliga debatten inte likställas med kriminella, betonade de kyrkliga företrädarna i samtalet med utrikesminister Spindelegger. Man måste också alltid göra en tydlig åtskillnad mellan ”asyl” och ”migration”.

Spindelegger uppskattade kyrkornas engagemang på detta område, och han betonade: ”Just kyrkornas initiativ, som bygger på mänskliga rättigheter, människovärde och solidaritet, är absolut nödvändigt. Med sina aktiviteter och initiativ på dessa områden bidrar kyrkorna väsentligt till den sociala sammanhållningen och lugnet i Europa.”

Religiösa symboler i offentliga lokaler

Ett viktigt ämne för överläggningarna i Wien var också frågan om religionsfrihet och den omdiskuterade domen mot krucifix i italienska skolor. framhöll biskopsvikarie Dura. Han var tacksam för ministerns klara uttalande i denna fråga.

Spindelegger förklarade i ett eget pressmeddelande efter mötet att han anser det viktigt, att Europadomstolen för mänskliga rättigheter tar hänsyn till den mångåriga rättsuppfattningen hos de stater som ingått den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, enligt vilken religionsfriheten inte utesluter närvaron av religiösa symboler också i det offentliga rummet. ”Tvärtom,” förklarade EU-ministern; ”var och en har rätt att utöva sin religion eller livsåskådning enskilt eller gemensamt, offentligt eller privat.”

Kathpress 2010-02-12