arkiv

Irland

På Irland pågår för närvarande en intensiv debatt om tystnadsplikten för präster som tar emot bikt. En präst får under inga omständigheter avslöja biktens innehåll. Absolut tystnadsplikt gäller (Katolska kyrkans katekes, nr 1467). I samband med uppdagandet av pedofilskandaler under de senaste åren har denna norm kommit att diskuteras. Hur ska prästen reagera om en person som gjort sig skyldig till sexuella övergrepp bekänner detta i bikt? Stockholms katolska stift (det vill säga den katolska kyrkan i Sverige) klargör i Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar (2010, första versionen 2004): ”Observera att en präst som under bikt får kännedom om ett sexuellt övergrepp är bunden av den tystnadsplikt som gäller vid bikt. Prästen ska dock anmoda den biktande att anmäla övergreppet.” Om en person som själv har utsatts för sexuella övergrepp och upplyser om detta, eller om någon annan person förmodar att övergrepp har begåtts, gäller andra normer. Då skall detta anmälas till generalvikarien (en inomkyrklig förtroendepost) och till polisen: ”Alla misstankar om att det har begåtts sexuella övergrepp ska anmälas till polis och sociala myndigheter” (nr 7, sid. 17). Denna anmälan gör antingen generalvikarien eller den som har utsatts.

Under den gångna veckan nådde striden om tystnadsplikten en ny höjdpunkt på Irland. För den senaste skärpningen i tvisten ansvarar ett uttalande från Vatikanen om ett lagförslag från Irlands justitieminister Alan Shatter. Enligt detta förslag måste varje präst i framtiden meddela polisen om varje misstänkt övergrepp på barn, också när han fått veta det under bikt. Om han inte gör detta riskerar han upp till fem års fängelse.

Sedan undersökningen om övergrepp i stiftet Cloyne på Irland offentliggjordes den 13 juli 2011 har relationen mellan kyrkan och den irländska staten hamnat på en historiskt låg nivå. Cloyne-rapporten undersökte beskyllningar mot 19 präster, avseende övergrepp som ska ha begåtts mellan åren 1996 till 2009. I två fall handlar det om händelser från åren 1930 till 1990.

Rapporten kritiserade att den största delen av övergreppen inte hade meddelats till de civila myndigheterna. Redan på dagen för offentliggörandet framställde Shatter sitt lagförslag.

Även den konservative premiärministern Enda Kenny reagerade. Kort efter rapportens publicering kritiserade han i ett tal inför parlamentet Vatikanen i ovanligt skarpa ordalag. Efter avslöjandena kan relationerna mellan kyrkan och den irländska staten ”inte vara som i gamla tider”, säger Kenny. Bland annat förebrådde politikern Vatikanen för att man ända till 2008 inte vidtog nödvändiga åtgärder i form av åtal. Man hade tonat ner anklagelserna från ”dem som man våldfört sig på och dem som man plågat” för att rädda institutionens rykte.

I den följande diplomatiska krisen råkade Shatters lagförslag nästan i glömska. På söndagen, den 28 augusti, uttalade sig sedan den irländska katolska kyrkans ledare, kardinal Sean Brady, tydligt i en predikan. Kärnan var bikthemligheten, som Brady med tydliga ord försvarade.

Brady underströk betydelsen av den ”heliga och hemliga” biktens ordning. Varje förslag som undergräver bikthemlighetens oantastlighet sätter sig upp mot ”varje katoliks rätt till religions- och samvetsfrihet”.

På måndagen, den 29 augusti, uttalade sig sedan Vatikanen och gav kardinal Brady sitt stöd. ”Den katolska kyrkan avsäger sig inte i något fall bikthemligheten” betonade ställföreträdande talesmannen för Vatikanen, Ciro Benedettini.

Det irländska justitiedepartementet reagerade omedelbart. Redan samma dag sade en taleskvinna att den planerade lagen skulle börja gälla utan hänsyn ”till religiösa gruppers interna regler”. Regeringen är besluten att lägga fram ett lagförslag under nästa mandatperiod. ”Just därför att tidigare så många misstänkta fall inte anmälts blir sexualbrottslingar invaggade i säkerhet och följaktligen uppmuntrade att även i fortsättningen begå övergrepp mot barn”, säger taleskvinnan.

Också den irländska familjeministern Francis Fitzgerald bekräftar för radio RTE att hon vill införa denna nya anmälningsplikt av övergrepp i alla organisationer där man arbetar med barn. Fitzgerald hade redan i juli månad uttryckligt hänvisat till att meddelandeplikten inte kunde få göra halt framför biktstolen.

Planerna skärpte ytterligare krisen mellan kyrkan och den irländska staten. En präst från den nordirländska Londonderry, Paddy O’Kane sade på tisdagen i dagstidningen Belfast Telegraph att de katolska prästerna hellre skulle gå i fängelse än bryta bikthemligheten: ”naturligtvis måste skyddet av barnen säkerställas. Dock kan prästen inte längre utöva sitt ämbete på ett riktigt sätt utan erkännandet av det speciella förtroende som finns mellan präst och den biktande”. Se vidare Belfast Telegraph-ledare.

Red. 2011-09-03; Kathpress 2011-08-31

Läs också Irish Independent

I måndags kväll (17 jan) sände den irländska tv-stationen RTE ett program, Unspeakable crimes, där man hävdade att Vatikanen år 1997 aktivt försökte hindra biskopar på Irland att ingripa mot präster som gjort sig skyldiga till pedofilövergrepp. Uppgifterna i tv-programmet bygger på ett brev skrivet av Vatikanens dåvarande diplomatiska sändebud i Dublin, ärkebiskop Luciano Storero.

Påvens presstalesman Federico Lombardi hävdar däremot i ett uttalande i Vatikanradion under onsdagen (19 jan) att uppgifterna i tv-programmet bygger på en misstolkning av brevet ifråga. Syftet med brevet var inte att präster som misstänktes för pedofilövergrepp skulle skyddas mot de rättsliga påföljderna enligt irländsk lagstiftning (t ex genom att mörka sådana fall), utan istället att man ville inskärpa att de juridiska reglerna för kyrkliga processer mot sådana präster måste följas strikt. Lombardi understryker i sitt uttalande att det ingenstans i brevet står att biskoparna inte ska polisanmäla pedofilövergrepp.

Den ansedde Vatikankännaren John Allen skriver i en kommentar att ”brevet bekräftar att Vatikanen i slutet av 1990-talet var ambivalent när det gäller huruvida man skulle kräva av biskoparna att anmäla övergreppen till polisen och de civila myndigheterna.” Brevet är pinsamt för Vatikanens offentlighetsarbete, men det räcker enligt Allen inte som belägg för att visa att Vatikanen vid den tiden hade en generell policy av mörkläggning av pedofilövergrepp. Den mest kontroversiella formuleringen i Storeros brev lyder: ”en obligatorisk plikt att (polis-)anmäla övergrepp föranleder allvarliga reservationer av både moralisk och kyrkorättslig natur” (a mandatory reporting policy gives rise to serious reservations of both a moral and canonical nature).

Allen pekar i sin kommentar på flera olika omständigheter som stöder den tolkning av brevet som påvens pressekreterare Lombardi gav under onsdagen – nämligen att syftet med brevet var att de irländska biskoparna borde agera så att misstänkta präster inte skulle kunna undgå de kyrkorättsliga straffen för sin brott, samtidigt som tystnadsplikten i samband med bikt upprätthölls. Brevet kan därmed, enligt Allen, sägas indikera ”en ganska tuff hållning gentemot övergrepp, snarare än en vilja att mörka dem”. Dessutom utgjorde brevet inte någon bindande norm i kyrkan, utan var snarare uttryck för vissa enskilda ledande personers uppfattningar vid den tiden (nämligen ärkebiskop Storero och bakom honom sannolikt den dåvarande chefen för Kleruskongregationen kardinal Dario Castrillion Hoyos). Allen sammanfattar med att säga att brevet från 1997 inte framstår som ett uttryck för Vatikanens dåvarande policy för pedofilövergrepp, utan snarare som ett uttryck för uppfattningen hos en förlorande sida i en intern maktkamp inom Vatikanen.

I det irländska tv-programmet behandlas bland annat fallet med prästen Tony Walsh, som fälldes av en kyrklig domstol på Irland 1992 och avsattes från prästämbetet. Men Walsh överklagade domen till Vatikanen och under tiden gjorde han sig skyldig till nya övergrepp. Även i Vatikanens process fälldes Walsh för övergreppen, men nu dömdes han istället till en tio år lång bottid i ett kloster.

Som reaktion på bland annat fallet Walsh införde de irländska biskoparna år 1996 nya riktlinjer som bland annat innebar att alla misstänkta fall av pedofilövergrepp bland präster automatiskt skulle anmälas till polisen. Enligt tv-programmet skulle Vatikanens brev från 1997 ha varit ett försök att få de irländska biskoparna att backa från regeln att alla misstankar om pedofilövergrepp automatiskt skulle anmälas till polisen. Men enligt kommentaren från påvens presstalesman är detta alltså en misstolkning av brevets syfte.

I tv-programmet behandlas också utförligt den nuvarande påvens hantering av pedofilskandalerna, både under hans tid som chef för Troskongregationen och under hans tid som påve. Det sägs i programmet att kardinal Joseph Ratzinger var en av de första i Vatikanens ledande kretsar som tog problemet med pedofilövergrepp på allvar, och att han försökte införa nya, mer snabba och effektiva sätt att ta itu med problemet, men att han motarbetades av bland andra kardinal Dario Catrillon Hoyos.

Fram till år 2001 handlades anmälningar om pedofilövergrepp bland katolska präster av Kleruskongregationen i Vatikanen, som då leddes av kardinal Castrillon Hoyos. Sedan år 2001 handläggs sådana fall, på initiativ av den dåvarande kardinal Ratzinger (den nuvarande påven Benedictus XVI) istället av Troskongregationen i Vatikanen.

Av ett nyligen offentliggjort brev (i La Civiltà Cattolica 4 dec 2010) framgår av Ratzinger redan i februari 1988 föreslog att Vatikanen skulle införa snabbare och enklare processer mot präster som misstänktes för pedofilövergrepp, så att dessa fortare kunde avsättas från prästämbetet. Ratzingers initiativ uppges ha motarbetats av bland andra kardinal Castrillon Hoyos. Så småningom ledde dock Ratzingers initiativ till att Vatikanen ändrade sin policy, så att de kyrkliga processerna mot pedofilmisstänkta präster numera går snabbare och misstankar om pedofilövergrepp anmäls till polisen.

Vatikanradion, NCR, Kathpress 2011-01-19

Ytterligare info här.

Kardinal Walter Kasper, chef för Enhetsrådet och en av de mest respekterade kardinalerna i Vatikanen och tillika hedersdoktor vid Uppsala universitet, försvarar idag, lördag 27 mars, i tidningen Corriere della Sera påven Benedictus XVI mot rykten om att han tidigare som kardinal skulle ha bidragit till mörkläggning av pedofilskandaler inom kyrkan. Som chef för Troskongregationen var just kardinal Ratzinger den person i Vatikanen som med särskilt stor beslutsamhet i början av det nya millenniet drev igenom nya, strängare regler för sättet att hantera sexuella missbruk inom kyrkan.

Som chef för Troskongregationen tog Ratzinger anmälningarna om sexuella övergrepp på stort allvar, och det var han som införde de nya kyrkorättsliga regler som numera gör det möjligt att snabbt stänga av präster som på trovärdiga grunder beskylls för övergrepp. Kardinal Kasper säger i intervjun vidare: ”Att somliga massmedier nu instrumentaliserar dessa förfärliga övergrepp och använder dem för att göra ett frontalangrepp på honom (Ratzinger) är mycket orättvist och inte fair.”

Kasper påpekar vidare att det tidigare rådde en annan attityd kring dessa frågor, både i kyrkan och i samhället i stort. Vi har blivit mera medvetna och uppmärksamma på problemen med sexuella övergrepp idag. Vi har nu slagit in på en annan väg, där dessa problem tas på stort allvar och inte längre kan smusslas undan. Denna nya väg är kyrkan fast besluten att följa, framhåller Kasper i intervjun.

Samtidigt uppger idag den ansedda brittiska tidningen The Times att Vatikanen nu försöker pressa överhuvudet för den katolska kyrkan i Irland, ärkebiskopen av Armagh, kardinal Sean Brady att avgå. Kardinal Brady var som ung präst involverad i att mörklägga övergrepp på en 14-årig pojke. Brady har bett om ursäkt för händelsen, men har hänvisat till att han endast fungerade som sekreterare i sammanhanget och att han inte var delaktig i att fatta beslutet som sådant. Den brittiska katolska tidskriften The Tablet skriver i ledaren i sitt senaste nummer att kardinal Bradys situation är ”särskilt prekär” och att han hör till de biskopar som bör fråga sig om de verkligen längre har påvens stöd. Hittills har två irländska biskopar fått avgå i kölvattnet av pedofilskandalerna.

Ulf Jonsson 2010-03-27

Idag, lördagen den 20 mars, har påven Benedictus XVI:s utförliga herdabrev om missbruksskandalerna inom den katolska kyrkan offentliggjorts. Brevet är i första hand riktat till katolikerna i Irland, där ett stort antal övergrepp skett, Men brevet innehåller samtidigt riktlinjer som ska gälla för kyrkan i hela världen.

Tonen i brevet är mycket skarp, och texten innehåller en rad självkritiska passager till hur kyrkans ledare har hanterat problemen. Bland annat kritiseras biskopar som har försökt sopa övergreppen under mattan istället för att polisanmäla dem. Påven ber personligen offren om förlåtelse, han skriver att han känner skam å hela kyrkans vägnar och att han är ”chockad och skakad av dessa kriminella och syndiga handlingar”. Han erbjuder sig också att själv träffa personer som har blivit utsatta för övergrepp. Dessutom aviserar han flera undersökningskommissioner som ska gå till botten med vad som hänt.

Läs hela texten här.

Se videon där påven framför sin personliga ursäkt till offren.

Ytterligare information på svenska här.

Läs biskop Anders Arborelius kommentar till påvens brev här.

Ulf Jonsson 2010-03-20

Irlands biskopar har, för andra gången på kort tid, inbjudits till ett krismöte med påven och andra ledande personer i Vatikanen om pedofilskandalerna i kyrkan på Irland. De irländska biskoparna var i fredags samlade till ett gemensamt möte i Maynooth för att diskutera ”det utomordentligt allvarliga läge” som den irländska kyrkan befinner sig i. Efter sitt möte meddelade biskoparna att man inom några veckor kommer att resa till Rom för att återigen diskutera frågorna med kyrkans högsta ledning.

I fokus står den så kallade Murphy-rapportens avslöjanden i november om pedofilövergrepp i kyrkliga miljöer som under många år förövats inom stiftet Dublin.  De irländska biskoparnas nya överläggningar med påven är planerade att äga rum den 15 och 16 februari.

I ett uttalande säger biskoparna att de efter att Murphy-rapporten offentliggjorts har fått ta emot ”en berättigad och vitt utbredd vrede” från såväl präster som lekfolk inom sina stift. Man försäkrade att man i fortsättningen noga kommer att följa upp alla anmälningar av pedofilfall som kommer till deras kännedom.  Biskoparna förklarade också att man nu väntar på det öppna herdabrev som påven har meddelat att han inom kort vill skriva till de irländska katolikerna.

Kathpress 2010-01-25

Nu har de högsta ledarna för den katolska kyrkan på Irland varit i Vatikanen och träffat påven Benedictus XVI och ett antal ledande personer i påvens omkrets. Mötet ägde rum under fredagen, den 11 december, och handlade om den långa rad pedofilskandaler som skakat den irländska kyrkan, nu senast dokumenterat genom den så kallade Murphy-rapporten som publicerades den 26 november.

Mötet varande i en och en halv timma och närvarande var, förutom påven, den irländske kardinalen Sean Brady, Dublins ärkebiskop Diarmuis Martin, den apostiloske nuntien ärkebiskop Giuseppe Leanza, Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, Troskongregationens chef kardinal William Levada, samt ytterligare ett antal kardinaler och biskopar i Vatikanen.

På fredagseftermiddagen offentliggjorde Vatikanen ett uttalande där man i skarpa ordalag fördömer de övergrepp som har begåtts på Irland och samtidigt lägger en stor del av ansvaret på de irländska biskoparna.  I uttalandet antyds också att ledande personer i den irländska hierarkin nu kan tvingas lämna sina befattningar.

Uttalandet från Vatikanen lyder i sin helhet:

Idag har påven haft ett möte med de ledande biskoparna på Irland tillsammans med ett antal ledande personer i Vatikanen. Han lyssnade på dem och diskuterade om de traumatiska händelser som skildras i den irländska kommissionens Rapport om ärkestiftet Dublin.

Efter att noga ha studerat rapporten var påven djupt skakad och upprörd över dess innehåll. Han vill återigen uttrycka sitt djupa beklagande över de handlingar som vissa präster har gjort sig skyldiga till och som därigenom svikit sina löften till Gud och svikit det förtroende som de tidigare hade hos offren och deras familjer, liksom i samhället i stort.

Påven delar den vrede, besvikelse och skam som så många av de troende på Irland nu känner. Och han är förenad i bön med dem i den svåra tid som kyrkan nu genomlever.

Påven ber katolikerna på Irland och världen över att tillsammans med honom be för offren, deras familjer och för alla som drabbats av dessa fruktansvärda brott. Han försäkrar alla inblandade att kyrkan kommer att följa upp dessa allvarliga händelser med stor noggrannhet, för att bättre kunna förstå hur dessa skändliga händelser har kunnat äga rum, och för att utveckla strategier för att hindra att de kan ske igen.

Vatikanen tar ytterst allvarligt på de centrala frågor som rapporten lägger fram, inklusive frågan om hur de lokala kyrkoledarna har skött sitt uppdrag, eftersom dessa bär det yttersta ansvaret för kyrkans pastorala arbete bland barn. Påven avser nu att skriva ett öppet, pastoralt brev till katolikerna på Irland. I det brevet kommer han att presentera tydliga konsekvenser som svar på den uppkomna situationen.

Till slut vill påven ge sin uppmuntran till alla dem som ägnar sitt liv åt att generöst ta hand om barn. Må de fortsätta sitt goda verk enligt Kristi egen förebild, han som är den gode herden.

Inofficiell översättning: Ulf Jonsson 2009-12-12

Ikväll meddelas att påven Benedictus XVI med kort varsel beslutat att inkalla hela den högsta ledningen för den katolska kyrkan på Irland till Vatikanen för överläggningar med anledning av den i slutet av november publicerade Murphy-rapporten om ett stort antal fall av sexuella övergrepp på barn förövade av katolska präster och ordensfolk. Mötet kommer att äga rum i Vatikanen redan nu på fredag den 11 december.

I mötet deltar, förutom påven och den irländske kardinalen Sean Brady av Armagh och ärkebiskopen Diarmuid Martin av Dublin, även den påvlige nuntien på Irland, ärkebiskop Giuseppe Leanza. En rad andra ledande befattningshavare inom Vatikanen deltar också i mötet, däribland chefen för Troskongregationen, kardinal William Levada. Vatikanens presstalesman jesuitpater Federico Lombardi  förklarade i ett uttalande att mötet kommer att behandla “de djupt tragiska händelserna inom kyrkan på Irland”.

Välunderrättade källor i Rom uppger att biskopen av Limerick, Donal Murray, redan idag har lämnat in sin avskedsansökan. Biskop Murray är den ende ännu i tjänst varande biskopen som uttryckligen omnämns i Murphy-rapporten. Enligt rapporten ska han under sin tid som hjälpbiskop i Dublin ha hanterat ett fall av pedofili bland sina präster på ett “oförlåtligt” sätt.
Catholic News Service 2009-12-07