arkiv

Lena Andersson

I sin kolumn i Dagens Nyheter den 7 maj vill Lena Andersson egentligen diskutera de rättsliga aspekterna av USA:s insats mot Usama Bin Laden. Men läsaren får snabbt intrycket att detta resonemang inte är så centralt. Istället trasslar hon in sig i en absurd historisk jämförelse när hon hävdar att Bin Laden och påven (!) sitter i samma båt: båda är på sitt sätt massmördare. Det vill säga, Andersson återfaller i sin ständiga trosbekännelse: all religion är ond och måsta avskaffas.

Den fråga hon ställer är ”Vem avgör?”. Ja, vem avgör om ett liv är värdefullt eller inte, vem avgör om och när man får döda en människa? Kopplat till abortfrågan, som hon själv tar upp för att styrka sin tes, blir det hur tydligt som helst. Gällande praxis i exempelvis Sverige har i själva verket öppnat ”oanade möjligheter”. De tiotusentals barn som här varje år dödas i moderlivet bedöms inte vara värda att leva och bevärdigas ingen rättslig ”process”.

Att förespråka att rättsstatliga normer ska gälla också för terrorledare, samtidigt som man hävdar en oinskränkt rätt till abort, ter sig dock minst sagt motsägelsefullt och är föga övertygande. ”Vem avgör?” Borde inte frågan om en människas värde avgöras av något mer oberoende än ögonblickets lynne eller tidsandan (vilken den än må vara)? Jag instämmer i att rättstatens principer inte uppstår av sig själva. Men varifrån kommer de?

Om det finns någon som försvarar livet så är det katolska kyrkan och påven. Att resonera som Lena Andersson innebär att vända upp och ned på kyrkans intention, faktiska förkunnelse och insatser. Att Andersson om och om igen hävdar religionens, och i synnerhet påvens, förment förödande roll, innebär inte att det därigenom blir sant.

”Vem avgör?” Den centrala frågan vore verkligen viktig att diskutera seriöst när det gäller en människas värde – också den oföddas.

Dominik Terstriep 2011-05-15

Religion är långt ifrån alltid någonting gott och positivt i människors liv. Därför är det viktigt att påminna sig om att religiös tro och praxis inte får betraktas som immuna mot kritik. Religionskritiken fungerar inte sällan som ett nödvändigt, renande stålbad när religionen utvecklar bigotta, irrationella och destruktiva drag.

Det hindrar inte att även religionskritiken kan ha sina brister. Vi genomlever för närvarande knappast några glansdagar när det gäller kvaliteten på religionskritiken i svensk offentlig debatt. Två ledarkolumner av Lena Andersson i Dagens Nyheter under oktober månad illustrerar på ett tråkigt sätt detta fenomen.

I sin ledarkolumn den 23/10 tillskriver Lena Andersson ateisterna en kunskapssyn byggd på skarp analytisk filosofi, medan den stora massan av troende kopplas ihop med en fluffig hermeneutisk filosofi med ett förött sanningsbegrepp. Av bara farten glömmer hon bort raden av framstående troende analytiska filosofer, liksom även raden av framstående ateistiska hermeneutiska filosofer. Hennes uppdelning av ateister och teister på olika filosofigrenar saknar grund, och den andas fördom snarare än kunskap.

Ännu mer betänklig är hennes ledarkolumn den 9/10, där hon ger bilden av att filosofen Jürgen Habermas visar ett slags hycklad artighet inför religiös tro, men att han i verkligheten skulle sakna respekt för gudstron som intellektuell hållning. Efter flera års forskning på Habermas tänkande om religion har jag inte kunnat finna minsta spår av något sådant hos Habermas. Mig veterligen har heller ingen annan forskare på området tolkat Habermas som Andersson gör. Hennes beskrivning av Habermas är inte bara tendentiös; den är gripen ur luften.

Att kunskaperna om religion ofta är bristfälliga i vårt land är beklagligt. Men när rena fantasifoster duger som avstamp för inlägg på ledarsidan på landets största dagstidning borde varningslamporna ändå börja lysa. Livsåskådningsfrågorna är värda ett bättre öde. De spelar en avgörande roll för många enskilda människor och för samhället i stort.

Eftersom ledarredaktionen på Dagens Nyheter har avböjt att införa en replik med dessa påpekanden om Lena Andersons bägge ledarkolumner publicerar vi istället repliken i det nya numret av Signum som utkommer på fredag, den 19 november.

Ulf Jonsson 2010-11-17