arkiv

Svenska kyrkan

Ny statistik för år 2010 har just kommit från Svenska kyrkan. Ur denna kan man ta fram några intressanta fakta och urskilja några trender. Det mest slående är kanske att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan minskade med 8 % under förra året – från omkring 5,0 miljoner totalt under 2009 till omkring 4,6 miljoner totalt under 2010. I absoluta siffror hamnar man på ett deltagande på någonstans runt 90 000 varje söndag i Svenska kyrkan (att jämföras med cirka 25 000 i den katolska kyrkan i Sverige). Det innebär att deltagandet vid söndagens huvudgudstjänst i Svenska kyrkan ganska precis har halverats sedan 1990, då man började föra statistik över detta.

Andelen människor i Sverige som är med i Svenska kyrkan har minskat med omkring 1,3 % per år sedan år 2000, så också förra året. Exakt 70,0 % av Sveriges befolkning är numera medlemmar. Det innebär alltså att snart endast två tredjedelar av Sveriges befolkning är medlemmar, samt att med nuvarande utveckling omkring hälften av landets befolkning kommer att vara det år 2025.

Man kan vidare se ett intressant samband mellan konfirmation och dop: andelen döpta följer andelen konfirmerade med ganska precis 17 års fördröjning. Detta är knappast överraskande, givet att det borde finnas ett starkt samband mellan att konfirmeras och att senare låta döpa sina barn (vilket ju bör ske med just omkring 15 års mellanrum). Ännu i mitten av 80-talet låg andelen konfirmander av Sveriges befolkning på omkring 70 % (69,0 % år 1985); vid millenieskiftet var andelen döpta runt 70 % (70,1 % år 2002). Under 90-talet minskade dock konfirmandernas andel av 15-åringarna snabbt, något som åtföljdes av minskande andel dop under 2000-talets första decennium. I mitten av 90-talet var andelen konfirmander omkring 50 % (53,2 % år 1994); idag är andelen döpta barn i Svenska kyrkan omkring 50 % (53,7 % år 2010) av befolkningen. Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).

För att jämföra medlemstalen med den katolska kyrkan i Sverige kan man säga att Svenska kyrkan varje år minskar med nästan lika många medlemmar som katolska kyrkan i Sverige har totalt. Fast det sker ju utifrån ett medlemsantal på 6,5 miljoner medlemmar – en storleksordning som inget annat samfund i Sverige kan mäta sig med. En avgörande fråga för Svenska kyrkan torde dock vara hur den snabbt sjunkande trenden för söndagsgudstjänsten kan vändas.

Erik Åkerlund 2011-05-19

I helgen har Svenska kyrkan fått två nya biskopar. Under söndagsförmiddagen vigdes Tuulikki Koivunen Bylund till ny biskop för Härnösands stift och Eva Brunne till ny biskop för Stockholms stift. I kölvattnet till kyrkomötets kontroversiella beslut häromveckan om att införa  ett könsneutralt äktenskapsbegrepp har det spekulerats kring hur den ekumeniska uppslutningen skulle bli vid söndagens biskopsvigningar. Den nya biskopen för Stockholms stift lever som bekant i ett samkönat förhållande.

En blick på processionsordningen i gudstjänstagendan är upplysande. En rad samfund som tidigare brukat sända representanter till biskopsvigningarna i Uppsala lyser med sin frånvaro. Så har bland annat de evangeliska kyrkorna i Baltikum helt uteblivit, medan Church of England representeras på kaplansnivå, istället för som brukligt på biskopsnivå. Till skillnad mot hittillsvarande praxis har de katolska och ortodoxa kyrkorna, liksom pingströrelsen, inte sänt några representanter denna gång. Tillsammans utgör katoliker, ortodoxa och pingstvänner runt 90 % av världens alla kristna. Hur diplomatiskt man än försöker formulera sig går det knappast att dra någon annan slutsats än att Svenska kyrkans relationer till kristenheten i stort för närvarande är påtagligt ansträngda.
Ulf Jonsson 2009-11-08

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, har idag, torsdagen den 22 oktober, beslutat att införa ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Förslaget antogs med röstsiffrorna 176 för och 62 mot. 11 ledamöter avstod från att rösta. Beslutet grundas på vad ärkebiskop Anders Wejryd har beskrivit som ett ”teologiskt pionjärarbete”. Svenska kyrkans nya tolkning av vad ett kristet äktenskap är innebär att man från och med nu kommer att viga också samkönade par till äkta makar.

Beslutet har drivits fram i ilfart och utan ekumeniska hänsynstaganden. Detta är beklagligt, inte minst eftersom beslutet under en oöverskådligt lång framtid kommer att försvåra arbetet för kristen enhet och allvarligt belasta Svenska kyrkans relationer till de stora kristna samfunden runt om i världen, såsom de katolska och ortodoxa kyrkorna, liksom också till den snabbt växande pentekostala delen av kristenheten.

Så sent som i januari förra året skickade Sveriges kristna råd in sitt remissyttrande till regeringen i frågan om samkönade äktenskap. En enad svensk kristenhet förklarade då att begreppet äktenskap ”även framgent skall förbehållas par med olika kön.” Remissen undertecknades av Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd.

Ulf Jonsson 2009-10-22

Läs också det gemensamma uttalandet från den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna i Sverige med anledning av kyrkomötets beslut.